Pravila hišnega reda

Območje šole:

Hišni red Osnovne šole Hruševec Šentjur velja za:

 • območje šolske zgradbe
 • območje Podružnične šole Kalobje
 • asfaltirano nogometno-rokometno, košarkaško in odbojkarsko igrišče za šolo v Hruševcu in na Kalobju,
 • atletsko stezo 
 • igrišče za odbojko na mivki
 • travnate površine pred, za in ob šoli in podružnični šoli
 • območje parkirišč pri obeh šolah

Vse to se nahaja na parcelnih številkah: 822/48, 1308/8, 1309/10, 1309/11, 1313/1, 1314/1, 1316/(1,2,4,5,6,7,8), 1321/2 (katastrska občina 1138) in 481/3 in 481/4 (katastrska občina 1150)

Poslovni čas:

Poslovni čas Osnovne šole Hruševec Šentjur je od 5.40 do 16.15. V tem času izvajamo jutranje varstvo, pouk, podaljšano bivanje, izbirne predmete, dopolnilni in dodatni pouk in interesne dejavnosti.

Uradne ure:

Uradne ure za starše in obiskovalce šole so vsaki dan med 8. in 12. uro.

Vrata šole so odprta za vse starše, učence in druge obiskovalce vedno, ko imamo na šoli pouk. Tako je možno priti v stik z razredniki, učitelji ali drugimi zaposlenimi na šoli kadarkoli in reševati probleme oz. težave. Priporočamo, da se za razgovor z učiteljem vnaprej dogovorite.

Na začetku šolskega leta z Letnim delovnim načrtom (LDN) določimo tudi dopoldanske govorilne ure, redne mesečne govorilne ure in roditeljske sestanke.

Uporaba šolskega prostora:

Učenci iz Hruševca prihajajo v šolo po Gajstovi poti in po asfaltirani peš poti med naseljem in Kozarico iz ulice Franja Malgaja.

Učenci, ki prihajajo v šolo z avtobusi, zapustijo avtobus na krožnem parkirišču, kjer je postajališče za avtobuse. Na tem parkirišču parkirajo tudi starši in poskrbijo, da učenci varno zapuščajo avtomobile. Promet naj se odvija v obratni smeri urinega kazalca tako, da učenci izstopajo na desni strani pri šoli, da jim ni treba prečkati voznih poti.

Zaposleni praviloma parkirajo na manjšem parkirišču med drevoredom in telovadnico. Ker to parkirišče nima urejenega krožnega prometa in morajo vozniki del poti voziti tudi vzvratno, naj starši na tem parkirišču ne spuščajo otrok iz vozil.

Nadzor objekta:

Objekt je zavarovan s protivlomnim sistemom, ki je vezan na PROSIGNAL, ki opravlja tudi nadzor ponoči, ob vikendih in praznikih z obhodi. V šoli imamo video kamere, ki snemajo zunanje šolske površine. Video nadzor vrši šola sama. 

V času, ko poteka pouk, skrbimo za varnost vsi zaposleni.

Ukrepi za zagotavljanje varnosti:

Izdelan imamo sistem dežuranja pred poukom, med odmori in v času kosila.

Vsi zaposleni imajo opravljen izpit iz varnosti pri delu.

Vzdrževanje reda in čistoče:

Za red skrbijo vsi zaposleni. Za čistočo okolice šole skrbijo zaposleni in učenci.  Čistilke čistijo šolo od 14.00 ure dalje.

Pravila hišnega reda:

V želji, da bi se med seboj dobro razumeli in počutili, moramo upoštevati hišni red.

1.     OBNAŠANJE

 • Glavno pravilo omikanega posameznika naše družbe je lepo vedenje. Zato pozdravljamo tako vrstnike kot starejše in spoštujemo druge in drugačne. Na  hodniku  se  kulturno obnašaj.
 • Pazi  na  svojo varnost in  varnost  drugih.
 • Upoštevaj  navodila  dežurnih učiteljev.
 •  Obnašaj se primerno. Neprimerne oblike vedenja so npr.: pljuvanje, zmerjanje, kričanje, poniževanje, pretepanje, suvanje, prerivanje, spotikanje, brcanje …
 • Pazi na svojo lastnino, tujo pa pusti na miru. Ne piši po mizah, pohištvu in zgradbi ali kako drugače ne poškoduj šolsko lastnino.
 • V garderobi ima vsak učenec svojo omarico. Za red in čistočo v omarici je odgovoren vsak učenec.
 • Prepovedano je pisanje in lepljenje raznih predmetov po zunanjosti in notranjosti omarice.
 • Omarice morajo biti zaprte in zaklenjene.
 • Če ima učenec ob prihodu v šolo mokre ali snežene čevlje, jih obriše, preden jih odloži v omarico.
 • Učenec, ki izgubi ključ omarice, dobi novega in plača stroške izdelave ključa.
 • V šolo je prepovedano nositi alkoholne pijače, energijske napitke, cigarete, mamila in jih uživati kjerkoli v šoli in na šolskih površinah, ali aktivnostih šole kot so (šole v naravi, ekskurzije, dnevi dejavnosti in podobno).
 • V šoli je prepovedano igranje iger na srečo ali iger z igralnimi kartami v fizični ali elektronski obliki.
 • V računalniški učilnici so prepovedane računalniščke igre z nasilno vsebino.
 • Pazi na red in čistočo šole in okolice. Smeti meči v smetnjake ali koše za smeti.
 • Če imaš prosto uro, izkoristi čas za učenje in pisanje nalog v večnamenskem prostoru ali v knjižnici.
 • Spoštuj šolsko lastnino.

2.     PRIHOD V ŠOLO

Na poti v šolo in iz nje upoštevamo pravila prometne varnosti in se obnašamo spodobno. K pouku prihajamo pravočasno (najmanj 10 min. pred začetkom pouka). Če zamudiš, pojdi takoj k pouku, potrkaj na vrata in se opraviči.

3.     IZHOD IZ ŠOLE

Med poukom je prepovedan izhod iz šole brez dovoljenja. Med glavnimi odmori se učenci lahko zadržujejo na območju šole, zapuščanje območja šole ni dovoljeno. Otrok lahko gre k zdravniku ali zobozdravniku med poukom samo v spremstvu staršev. Z vsakodnevnim prihodom v šolo moramo prevzeti vsak svojo odgovornost. Po končanem pouku in med odmori se ne zadržuj v garderobi.

4.     UREJENOST

Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec. Učenci skrbijo, da je učilnica čista in prijetna. V učilnicah so učenci v lahkih copatih, ki ne puščajo črt. V telovadnici pa v čistih telovadnih copatih. V telovadnici je prepovedano uporabljati copate, v katerih so učenci prišli v šolo. 

Obleke in obuvala, ki jih učenec ne potrebuje med poukom pušča v garderobni omarici. Mokra obuvala je potrebno obrisati preden jih učenec shrani v omarico. Ko učenec odloži svoje stvari v garderobno omarico, jo mora zakleniti.

Reditelja imata še naslednje dolžnosti:

 •  med odmori in po pouku pobrišeta tablo,
 • če učitelja ni k pouku pet minut po zvonjenju, mora reditelj javiti odsotnost v tajništvu šole,
 • na začetku vsake ure javita učitelju manjkajoče učence in ga obvestita o drugih spremembah v razredu,
 • po končanem pouku reditelja obrišeta tablo, pospravita učila, zapreta okna, ugasneta luči in zadnja zapustita razred.

5.     MALICA

Malico razdelita reditelja ob prisotnosti dežurnega učitelja. Po zaužiti malici reditelja obrišeta mizo v jedilnici in v kuhinjo vrneta pribor ter poskrbita za odstranitev ostankov hrane.

 • V jedilnico prihajaj  in  iz  nje  odhajaj  kulturno.
 • Poskrbi  za  higieno pred obroki - umivanje rok.
 • Upoštevaj  bonton  kulturnega  prehranjevanja.
 • Ko poješ, pospravi za sabo - stol, pladenj, ostanke hrane v  posodo »odpadki«,
 • Ne uničuj  jedilnega  pribora.
 • Vsak učenec pospravi za sabo.

6.     SANITARIJE

 • V sanitarijah se ne zadržuj po nepotrebnem.
 • Ne uničuj predmetov, (pipe, milniki, WC kotlički, držala za papir...)
 • Skrbi za čistočo in osebno higieno.
 • Po uporabi zapri pipo.

7.     DEŽURSTVO

Dežurstva učencev, na osnovi priporočil MIZŠ, pri vhodnih vratih nimamo do začetka šolskega leta 2016/17.

Obiskovalci so napoteni v tajništvo v prvem nadstropju. 

 

8.     OCENJEVANJE

Učitelj preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da:

 • spoštuje osebnostno integriteto učencev in različnost med njimi,
 • uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja glede na učne vsebine in razred,
 • daje učencem in staršem povratne informacije o učenčevem napredovanju.
 • Pri ocenjevanju mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja. Zagotavlja se:    
 • s predstavitvijo meril ocenjevanja,
 • z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine,
 • tako, da se učencem in staršem omogoči vpogled v ocenjene pisne in druge izdelke,
 • z določitvijo načina in datumov oziroma rokov ocenjevanja.

Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori, pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki. Pri vsakem predmetu se znanje ocenjuje sproti, skozi vse obdobje.

9.     PROMET

Učenci, ki prihajajo v šolo s kolesi ali s pomožnim motorjem, le-te parkirajo na parkirišču. Koles ne spravljaj pod nadstrešek pri vhodu v šolo. Prihajanje v šolo z rolerji in skateboardi ali vožnja na območju šole z rolerji in skateboardi ni dovoljena. Učenci, ki obiskujejo tečaj za opravljanje kolesarskega izpita, kolesa puščajo v šolski garaži. Prvi dan tečaja pa kolesa pripeljejo v spremstvu staršev. Starši morajo prvošolce spremljati na poti v šolo in iz nje. Če pa starši menijo, da je njihov prvošolec dovolj samostojen, da pot v šolo opravi varno sam, podpišejo izjavo, da so s temi pravili seznanjeni. Strogo prepovedana je vožnja z vsemi vozili pod nadstreškom pri vhodu v šolo.

10.   LASTNINA

Učenci skrbijo za osebne predmete. V šolo ne prinašajte dragih stvari. Če najdete predmet, za katerega sklepate, da je izgubljen, ga odnesite k hišniku, ki ga bo dal v omaro za izgubljene predmete. Stvari, ki jih ne potrebujete pri  sebi, zaklepajte v garderobne omarice.  Z dragimi učili in učnimi pripomočki delajte previdno, saj nam bodo le tako lahko koristno služili.

11.   V OKOLICI ŠOLE

Poskrbi za čisto in urejeno šolsko okolico (smeti odlagaj v koš za smeti )

Iz šole ne nosi plastičnih lončkov za pitje vode.

Po poteh v okolici šole je dovoljeno hoditi samo peš.

12.   PRAVILA OBNAŠANJA V AVTOBUSU – JAVNI RED

 • Potnik ne sme onesnažiti avtobusa namenoma ali iz malomarnosti. V tem primeru je dolžan povrniti prevozniku škodo za čiščenje.
 • Potnik je dolžan povrniti škodo, če jo je povzročil prevozniku v avtobusu ali na avtobusu namenoma, oziroma po svoji krivdi.
 • Zaradi varnosti je hoja v avtobusu med vožnjo prepovedana.
 • Prevoznik ni dolžan sprejeti v avtobus osebe, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku onemogočala izvršiti njegove obveznosti do drugih potnikov (nasilniki, povzročanje nereda z obmetavanjem raznih predmetov, vreščanje, žvižganje …).
 • Prevoznik sme odstraniti iz avtobusa potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje druge potnike in voznika ali ne spoštuje predpisov o javnem redu med vožnjo.
 • Pri vstopanju v avtobus mora potnik zagotoviti varen vstop sebi in ostalim potnikom.
 • Potniki, ki sedijo na sedežih opremljenih z varnostnimi pasovi, morajo te uporabljati.

V želji, da bi se med seboj dobro razumeli in počutili, moramo upoštevati hišni red.

Šentjur, 12. 3. 2019

 

Ravnatelj:

Robert Gajšek

 

 

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Osnovna šola Hruševec Šentjur