Pravila šolskega reda

1.    DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

2.    PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

2.1.   Zaželeno vedenje

2.1.1.    Kje puščamo stvari

2.1.2.    Gibanje na šoli

2.1.3.    Oblačenje

2.1.4.    Uporaba prenosnih telefonov in drugih elektronskih naprav

2.1.5.    Prehrana

2.1.6.    Obnašanje med poukom

2.2.    Meje dopustnega vedenja

2.2.1.    Spoštovanje šolske in tuje lastnine

2.2.2.    Sporočanje resničnih podatkov

2.2.3.    Nenasilno vedenje

3.    ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

4.    ORGANIZIRANOST UČENCEV

4.1.    ODDELČNA SKUPNOST

4.2.    SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

4.3.    ŠOLSKI PARLAMENT

5.    OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

5.1.   OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

5.2.   NAPOVEDANA ODSOTNOST

5.3.   VODENJE ODSOTNOSTI

5.4.   OPROSTITEV SODELOVANJA IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

5.5.   NEOPRAVIČENI IZOSTANKI

6.    ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

6.1.   ZDRAVSTVENO VARSTVO

6.2.   OBVEŠČANJE STARŠEV

6.3.   PREVENTIVNA DEJAVNOST ŠOLE

7.    POHVALE, NAGRADE IN PRIZNANJA

7.1.   Dobitniki pohval, priznanj in nagrad

7.2.   Predlagatelji pohval, priznanj in nagrad

7.3.   POHVALE

7.4.   PRIZNANJA

7.5.   NAGRADE

8.    VZGOJNI UKREPI

 

 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
OŠ Hruševec Šentjur

 

Pravila šolskega reda opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, organiziranost učencev, pravila obnašanja in ravnanja ter določijo vzgojne ukrepe za kršitve pravil. Pri pripravi pravil sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši.

Učenci so dolžni upoštevati svoje dolžnosti in odgovornosti ter pravila obnašanja in vedenja v šoli.

1.   DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

 

1.1.  da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki  jih organizira šola;

1.2.  da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole;

1.3.  da sooblikujejo in upoštevajo razredna pravila;

1.4.  da izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti;

1.5.  da učencev in delavcev šole ne ovirajo in ne motijo pri delu;da v šoli in izven nje skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev ter delavcev šole;

1.6.  da varujejo tako premoženje šole kot svojo lastnino in  tudi lastnino drugih učencev in delavcev šole;

1.7.  da se v šoli in izven nje spoštljivo vedejo do drugih;

1.8.  da sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice;

1.9.  da sodelujejo pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

2.   PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

2.1. Zaželeno vedenje

2.1.1.     Kje puščamo stvari

 • Učenci odložijo svojo garderobo in čevlje v garderobi. Dragocene predmete in denar tam puščajo na lastno odgovornost.
 • Za zaklepanje in odklepanje garderobne omarice skrbi vsak posameznik.
 • Učenci skrbijo za red v garderobah oz. o nepravilnostih obvestijo učitelja.

2.1.2.     Gibanje na šoli

 • V šolo učenci prihajajo skozi garderobo 10 minut pred poukom, prvošolce do učilnic spremljajo starši.
 • Za učence razredne stopnje je organizirano jutranje varstvo.
 • Če učenec zamudi začetek pouka, takoj odide v razred in se opraviči učitelju. Ne moti dela ostalih.
 • Učenci se med odmori ne zadržujejo v garderobah.
 • Med poukom in odmori ne zapuščajo šolske stavbe, razen v spremstvu učitelja ali z njegovim dovoljenjem. O tem šola obvesti starše.
 • Med poukom učenci upoštevajo navodila učitelja oz. dogovore o načinih ravnanja v posamezni učilnici.
 • Med krajšimi 5-minutnimi odmori se učenci umirjeno sprehajajo in pogovarjajo oz. počakajo pred učilnico/v učilnici, v kateri imajo naslednjo uro pouk. Ti odmori so namenjeni tudi pripravi na naslednjo uro.
 • Daljša, 20-minutna odmora sta namenjen malici in kosilu.
 • V sanitarijah skrbijo za čistočo, varčnost (papir, voda, elektrika) in se po nepotrebnem ne zadržujejo tam.
 • Po končanem pouku učitelji spremljajo učence v garderobe.
 • Domov učenci odhajajo skozi garderobo in se po pouku ne zadržujejo v šoli.
 • Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga počakajo pred učilnico aliv avli šole.
 • Med drugimi oblikami vzgojno-izobraževalnega dela učenci upoštevajo sprejete dogovore in navodila učiteljev oz. spremljevalcev.

2.1.3.     Oblačenje

 • V šoli in med dejavnostmi izven nje, ki jih organizira šola, so učenci primerno oblečeni.
 • V času pouka so obuti v copate, pri urah športne vzgoje pa v športnih/telovadnih copatah.

2.1.4.     Uporaba prenosnih telefonov in drugih elektronskih naprav

 • V šoli je dovoljena uporaba mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov za namene pouka v dogovoru z učiteljem.
 • Prepovedana je uporaba mobilnih naprav za druge potrebe, kot je npr.: igranje in komuniciranje z drugimi, brez soglasja učitelja.
 • Strogo prepovedano je fotografiranje in snemanje sošolcev, drugih učencev, učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja.
 • Strogo prepovedano je objavljanje fotografij in video posnetkov na spletu brez soglasja učencev šole in zaposlenih v šoli.
 • Za nujna sporočila je na voljo telefon v tajništvu.
 • Za mobilne naprave, ki jih učenci prinašajo v šolo, odgovarjajo sami.

·       Če učenec ne spoštuje pravil zapisanih v tretji in četrti alineji tega člena, se ta kršitev obravnava kot težja kršitev teh pravil.     

2.1.5.     Prehrana

 • Hrano (malico in kosilo) učenci uživajo v jedilnici.
 • Med kosilom v jedilnico pridejo le učenci, ki v šoli jedo kosilo.
 • Torbe in garderobo pustijo na obešalnikih ob stopnišču.
 • Prenašanje hrane po šoli ni dovoljeno.
 • Odnašanje lončkov za vodo ni dovoljeno odnašati iż jedilnice.

2.2.  Meje dopustnega vedenja

2.2.1.     Spoštovanje šolske in tuje lastnine

 • Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.
 • V šolskih prostorih in izvenšolskih dejavnostih, ki jih organizira šola, varujejo in  spoštujejo svojo, tujo in šolsko lastnino.
 • Denarja, dragocenosti in predmetov, ki ne sodijo v šolo, naj učenci ne nosijo seboj.
 • Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.
 • Če učenci namerno povzročajo škodo na šolskem inventarju ali tuji lastnini, morajo nastalo škodo odpraviti/povrniti.
 • V šolskih prostorih skrbijo za red, čistočo in varčnost.
 • V šolskih prostorih ni dovoljena prodaja.

2.2.2.     Sporočanje resničnih podatkov

 • Učenci in straši so dolžni razrednikom ali šolski svetovalni službi (ŠSS) sporočiti resnične podatke o bivališču in telefonske številke, na katerih so dosegljivi v nujnih primerih.
 • Prav tako razredniku ali ŠSS sporočijo morebitne spremembe teh podatkov.

2.2.3.     Nenasilno vedenje

V šolskem prostoru ali pri dejavnostih, ki jih organizira šola, ni dovoljeno:

 • kakršnokoli nasilje (fizično, psihično, spolno ali verbalno),
 • kajenje, pitje alkohola in jemanje poživil, mamil in/ali prinašanje le-teh.
 • Prav tako ni dovoljena vožnja z rolerji in rolkami.

3.     ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

3.1.  Skrbimo za varnost v šolskem prostoru med poukom, odmori, kosilom, v času dnevov dejavnosti, prostih ur, OPB, jutranjega varstva …

3.2.  Izvajamo različne dejavnosti z namenom, da varujemo učence (dežuranje).

3.3.  Učenci prvega razreda prihajajo in odhajajo domov v spremstvu staršev.

3.4.  Občasno organiziramo vzgojno-izobraževalno delo v drugih oblikah organiziranega dela z učenci, in sicer z namenom, da se učencem zagotovi varnost.

4.   ORGANIZIRANOST UČENCEV

4.1.  ODDELČNA SKUPNOST

4.1.1.     Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.

4.1.2.     Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer:

 • obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in
 • si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti;
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti;
 • organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in  dogovorjenim letnim načrtom dežurstev;
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

4.2.  SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

4.2.1.     Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka.

4.2.2.     Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.

4.2.3.     Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesih
 • dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola;
 • informira učence o svoji dejavnosti;
 • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.);
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej;
 • oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem;
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

4.2.4.     Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.

 

4.3.  ŠOLSKI PARLAMENT

4.3.1.     Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.

4.3.2.     Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno.

5.   OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

5.1. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

5.1.1.     Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka.

5.1.2.     Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka.

5.1.3.     Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki.

5.1.4.     Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo.

5.1.5.     Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene in ukrepa.

5.1.6.     Če učenec ali starši predložijo opravičilo iz opravičljivih razlogov po izteku roka, ga razrednik upošteva.

5.1.7.     Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni ali v določenih presledkih večkrat v mesecu, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.

5.1.8.     Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše.

5.1.9.     Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči.

5.1.10.  Razrednik sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa.

5.2. NAPOVEDANA ODSOTNOST

5.2.1.     Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek razredniku v pisni obliki na posebnem predpisanem obrazcu šole vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu.

5.2.2.     Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

5.2.3.     Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oziroma drugi dejavnosti dovoli učitelj, ki vodi to uro oziroma dejavnost, in o tem obvesti razrednika.

5.2.4.     Starši in učenci so dolžni poskrbeti za to, da učenec v najkrajšem možnem času uredi zvezke (prepiše učno snov, naredi domače naloge …) in tako lahko nemoteno nadaljuje s poukom.

 

5.3. VODENJE ODSOTNOSTI

5.3.1.     Vse izostanke učencev pri pouku in dejavnostih iz obveznega programa vodi razrednik v dnevniku dela za posamezni oddelek.

5.3.2.     Sprotne izostanke vpisuje učitelj, ki vodi posamezno uro, najavljene odsotnosti pa vpisuje v dnevnik dela razrednik.

5.3.3.     O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene.

5.3.4.     Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti učencev obvesti razrednika najkasneje tri dni pred tem, ko učenci odidejo na srečanje ali tekmovanje.

 

5.4. OPROSTITEV SODELOVANJA IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

5.4.1.     Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole.

5.4.2.     Starši učenca morajo pred prilagoditvijo učnih obveznosti predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole.

5.4.3.     Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe.

5.4.4.     Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.

5.5. NEOPRAVIČENI IZOSTANKI

5.5.1.     Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa.

5.5.2.     Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah pouka posameznih predmetov, ali strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma.

5.5.3.     Razrednik o izostankih obvesti starše.

5.5.4.     Ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje.

6.   ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

6.1. ZDRAVSTVENO VARSTVO

6.1.1.     Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi.

6.1.2.     Šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj ter preventivi zob.

 

6.2. OBVEŠČANJE STARŠEV

6.2.1.     Za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v predpisanem programu, razrednik posebej obvesti starše in pridobi njihova pisna soglasja.

 

6.3. PREVENTIVNA DEJAVNOST ŠOLE

6.3.1.     Šola deluje preventivno in osvešča učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, energijskih pijač,  uživanja drog, spolnega nadlegovanja ter nasilja.

6.3.2.     Organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.

6.3.3.     S projektom Zdrava šola osvešča učence za zdrav način življenja.

7.   POHVALE, NAGRADE IN PRIZNANJA

7.1. Dobitniki pohval, priznanj in nagrad

7.1.1.     Dobitniki pohval, priznanj in nagrad so lahko:

 • posamezni učenec,
 • skupina učencev,
 • oddelčna skupnost učencev.

7.2. Predlagatelji pohval, priznanj in nagrad

7.2.1.     Predlagatelji pohval, priznanj in nagrad so:

 • razrednik,
 • drugi strokovni delavci,
 • mentorji dejavnosti,
 • ravnatelj,
 • oddelčna skupnost,
 • skupnost učencev šole.

7.3. POHVALE

7.3.1.     So ustne in pisne.

7.3.2.     Pohvale se lahko podeljujejo za:

 • dosežene ocene,
 • prizadevno delo v oddelčni skupnosti/ skupnosti učencev šole,
 • učno pomoč sošolcu/sošolcem v daljšem časovnem obdobju,
 • prostovoljno delo,
 • spoštljiv odnos do vseh na šoli,
 • najboljši razred na šoli 4. in 5. razred in od 6. do 9. razreda(upošteva se odnos do vseh na šoli, vedenje, delo),
 • najboljšega športnika razreda,
 • najboljšega reditelja,
 • bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim letom,
 • aktivno sodelovanje pri interesnih dejavnostih,
 • pomoč pri pripravi razstav, kulturnih in drugih prireditev,
 • redno in vestno opravljanje domačih nalog in ostalih obveznosti,
 • skrbno delo rediteljev in samoiniciativno skrb za učilnico in druge šolske prostore,
 • vzorno vedenje učenca,
 • dosežke na šolskih športnih tekmovanjih.

7.4. PRIZNANJA

7.4.1.     Podeljujejo učitelji mentorji in ravnatelj šole za delo in dosežek, ki je pomemben za:

 • celotno šolo ali prispeva k ugledu šole.

7.4.2.     Priznanja se podeljujejo za:

 • uspeh in dosežke na različnih tekmovanjih in dejavnostih,
 • najboljšega učenca oddelka,
 • zgleden odnos med vrstniki in ustvarjanje pozitivne naravnanosti v šolski skupnosti.

7.5.  NAGRADE

7.5.1.     Nagrade podeljuje ravnatelj šole.

7.5.2.     Nagrade se podeljujejo za:

 • najboljši razred na šoli (z najmanj negativnimi ocenami, najmanj vzgojnimi ukrepi),
 • najboljšega učenca generacije,
 • izjemne dosežke na različnih tekmovanjih.

7.5.3.     Nagrade so lahko knjige, pripomočki, ki jih učenci uporabljajo pri pouku in drugih dejavnostih, nagradni izlet, vpis v zlato knjigo. …

7.5.4.     Vpis v zlato knjigo

V Zlato knjigo vpišemo učence, ki so:

Na državnih tekmovanjih iz znanja osvojili zlato državno priznanje in imajo povprečje ocen v devetem razredu nad 4,5.
ali

na Nacionalnem preizkusu znanja treh predmetov, ki so bili preverjani osvojili  20% točk nad državnim povprečjem,
če tega niso dosegli,  se jim za vsako srebrno priznanje na državnih tekmovanjih iz znanja doda 5% k uspehu na NPZ. 
in  

so bili vzorni učenci.
Učiteljski zbor glasuje o primernosti za vsakega učenca, ki je prišel v izbor po prejšnjih kriterijih. Pri tem upoštevajo ali je učenec dajal pozitiven zgled drugim, pomagal sošolcem, sodeloval na šolskih prireditvah in tekmovanjih in vse skupaj dopolnjeval z lepim vedenjem. Če učenec ne prejme več kot polovice glasov članov učiteljskega zbora, ni vpisan v Zlato knjigo, kljub izpolnjevanju prejšnjih kriterijev.

8.   VZGOJNI UKREPI

8.1.  Namenjeni so zaščiti pravic, vzdrževanju pravil in dogovorov ter upoštevanju obveznosti, nujnih za življenje na šoli.

8.2.  Namesto administrativnih kazni v smislu neugodnega povračila za kršitve, ki niso ponujale priložnosti za spremembo neustreznega vedenja, ima učenec ob podpori in vodenju možnosti in priložnosti za to.

8.3.  Ukinitev pravic, ki so povezane s pridobljenimi statusi, ugodnostmi, ki jih šola nudi izven predpisanih dejavnosti in standardov.    

8.4.  Povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku.

8.5.  Zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov v soglasju s starši.

8.6.  Opravljanje neopravljenih obveznosti izven predvidenega časa v dogovoru s starši.

8.7.  Dodatno spremstvo strokovnega delavca (dnevi dejavnosti, tabori, šola v naravi …) ali pa šola organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli.  

8.8.  Kadar učenec onemogoča učenje drugih učencev ali ogroža varnost, se zanj lahko organizira učenje in delo izven učne skupine. Učenec v tem času opravlja svoje delo pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj. Učitelj, ki je uporabil ta ukrep, preveri delo učenca in se z njim pogovori o vzrokih in posledicah težav. O odstranitvi od pouka šola obvesti starše.

8.9.  Šola izvaja tudi druge vzgojne ukrepe:

8.9.1.     začasen odvzem elektronske naprave/nedovoljenih nevarnih sredstev, s katerimi krši pravila šolskega reda;

8.9.2.     začasen ali trajen odvzem funkcij v okviru oddelčne skupnosti;

8.9.3.     v primeru kaznivega dejanja prijava na policijo;

8.9.4.     dogovorna poravnava škodljivih posledic ravnanja;

8.9.5.     opravljanje koristnega dela.

8.10.               Starši učenca morajo biti predhodno ali naknadno obveščeni o vzgojnem ukrepu. Z njimi se pogovori o vzrokih, posledicah in možnih načinih reševanja težav. Če starši razgovor odklonijo, to ne zadrži uporabe vzgojnega ukrepa. Šola vodi zapise o razlogih za uporabo vzgojnih ukrepov

8.11.               Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13), kadar so izčrpana vsa pedagoška sredstva vsebovana v vzgojnem načrtu šole. Izrek vzgojnega opomina je povezan z obveznostjo izvajanja usmerjenih individualiziranih proaktivnih, svetovalnih in drugih vzgojnih dejavnosti in s sodelovanjem zunanjih institucij (svetovalni centri, centri za socialno delo, dispanzerji za psihohigieno itd.). V skrajnem primeru je posledica vzgojnih opominov premestitev učenca v drugi oddelek ali šolo, v nekaterih primerih tudi brez soglasja staršev. Odločitev o tem mora biti podprta s strokovnimi mnenji sodelujočih institucij.

Ponedeljek 17. Januar Ponedeljek
Torek 18. Januar Torek
Sreda 19. Januar Sreda
Četrtek 20. Januar Četrtek
Petek 21. Januar Petek
Sobota 22. Januar Sobota
Nedelja 23. Januar Nedelja

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Osnovna šola Hruševec Šentjur