Inovativna učna okolja - Podjetnost

POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.            Naša šola je razvojna šola v projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«. Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR. Projekt traja od 2017 do 2022. Ciljne skupine javnega razpisa so učenci osnovnih šol in strokovni ter vodstveni delavci osnovnih šol. Namen projekta ...

Več

Krepitev kompetenc

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah - POGUM Projekt poteka v sklopu razpisa prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost in traja od 3. 2. 2017 do 31.8.2022. Akronim projekta: POGUM (Podjetnost Gradnik zaUpanja Mladih) Sodelujoči v projektu: • ZRSS - vodenje projekta, • vzgojno-izobraževalni zavodi: 30 RVIZ (razvojne šole) in 90 IVIZ (implementacijske šole); • Univerza v Ljubljani, Pedagoška Fakulteta; Univerza na Primorskem, Pedagoška Fakulteta; • Šola za ravnatelje; ...

Več

Motivirani šestošolci pri naravnih oblikah gibanja

Pri uri športa so učenci izvajali vodeno funkcionalno vadbo in bili pri njej motivirani ter vztrajni. Pri tem so izboljševali gibalne in funkcionalne sposobnosti (moč, hitrost, koordinacija, skladnost gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost ter aerobno vzdržljivost). S pomočjo tabel, so primerjali svoje rezultate pred in po tedenski vadbi in svoje ugotovitve zapisali v dnevnik vadbe. Učitelj: Klemen Gosar

Več

Digitalno ustvarjalni tretješolci s Kalobja

Z učenci 3. razreda OŠ Kalobje smo pri uri književnosti obravnavali pravljico Lipko in KošoRok. Z učenci smo po obravnavani pravljici in samostojnem branju knjige diskutirali o glavni tematiki knjige (prijateljstvo, šport, športno obnašanje, medsebojna pomoč. ..). Pravljico smo medpredmetno povezali še z uro športa, kjer so učenci spoznali osnove podajanja in lovljenja žoge. S pomočjo fotografij (podajanja in lovljenja žoge) so naredili samorefleksijo in se po opravljeni nalogi z učiteljico pogovorili o športnem obnašanju, moštveni igri in le to povezali z ravnanjem glavnih književnih ...

Več

Migam vsak dan

Učenci so pri pouku športa razvijali kompetenco samozavedanja in samoučinkovitosti. Cilj aktivnosti je bil, da razumejo pomen telesne pripravljenosti kot enega od dejavnikov zdravega življenjskega sloga. Sedmošolci so tako preverili svojo telesno pripravljenost, spoznali naloge za njeno izboljšanje in si pripravili svoj individualni program vadbe. Učiteljica: Claudia Rabuza

Več

Prvošolci motivirani in vztrajni pri igrah z žogo

Pri predmetu Šport so učenci 1. a razreda spoznavali različne igre z žogo in pravila posameznih iger. Ob igri so razvijali kompetenco vtrajnosti in motiviranosti in uporabljali različno digitalno tehnologijo. Aplikacija SKLZ Cam jim je omogočila video analizo opravljenih športnih aktivnosti. Ob vsaki uspešno opravljeni nalogi, so učenci sproti izpolnjevali svojo knjižico IGRE Z ŽOGO. S pomočjo orodja iMovie smo zbrali naše video posnetke, v katerem so prikazani različni načini iger z žogo in oblikovali kratek filmček. Učiteljica: Sergeja Vidmar Jelen

Več

Mein Tag in razvoj kompetenc podjetnosti

Pri pouku nemščine osmošolci že kar na začetku šolskega leta spoznajo oziroma ponovijo poimenovanja za letne čase, mesece, dneve in dele dneva. Naučijo se povedati, koliko je ura in ob katerem času kaj počnejo. Vsakodnevne aktivnosti so povezane z nemško posebno slovnično strukturo, t. j. ločljivimi glagoli. Na to temo berejo tudi besedila. Korak za korakom se naučijo pripovedovati o svojem dnevu. Učenci so tako posneli vlog na temo Mein Tag, v katerem pripovedujejo, kako preživijo svoj delovni dan. Učiteljica: Urška Godler

Več

1. b Športa V Naravi

Prvi dan v oktobru smo z učenci 1. b razreda odšli v naravo, v gozd. Tam smo izvedli uro športa. Pomagali smo si z naravnimi materiali (vejami, listjem, debli) ter postavili poligon. Naloga, kateri smo sledili, je bila pri učencih razvijati podjetnostni kompetenci motiviranost in vztrajnost. Učenci so bili že zaradi samega okolja izredno motivirani za opravljanje zadanih nalog. Zaradi nevsakdanjih pripomočkov so z večkratnimi ponovitvami poligona krepili tudi vztrajnost. Naslednji dan so v evalvacijskem vprašalniku s pomočjo smeškov ocenili svojo izvedbo poligona ter svoje počutje ...

Več

Spretnostna vožnja z rolerji in skiroji 2. razredu

Drugi petek v oktobru smo drugošolci izvedli športni dan Spretnostna vožnja z rolerji in skiroji, kjer so učenci razvijali podjetnostno kompetenco motiviranost in vztrajnost. Učenci so bili postavljeni pred izzive in se pri delu potrudili po svojih najboljših močeh. Pokazali so zagnanost in odločnost pri nalogah. Postavljeni izzivi so jih dodatno motivirali, da so dosegli zastavljene cilje. Premagovali so ovire na poligonu in ob koncu dne število udeležencev in uspešnost opravljenih nalog prikazali s prikazi (količinsko merjenje dosežkov). Učiteljici: Lidija Gajšek in Dragica ...

Več

Učimo se podjetnosti

S pomočjo znanja, ki ga je učenec pridobil pri predmetu gospodinjstva v 6. razredu, sestavi jedilnik za zdrav zajtrk. V jedilnik mora vključiti: • polnozrnato živilo; • beljakovinsko živilo; • sadje ali zelenjavo; • med. Pri oblikovanju jedilnika mora upoštevati priporočila prehranskega krožnika. V tabelo delovnega lista vpiše ime živila, količino (npr. 1 dcl čaja, kos kruha =180g). S pomočjo reklamnih letakov izbere in preračuna najugodnejšo ceno izbranega artikla oz. živila in zapiši trgovino, ki izdelek po tej ceni ponuja. Izdelke lahko poišče tudi v spletnih trgovinah. Nalogo zaključi ...

Več

Sovica iz slanega testa

Učenci so v mesecu aprilu v učnem gradivu, ki so ga prejeli na daljavo, izdelali izdelek – sovico iz slanega testa. Najprej so morali slano testo sami zamesiti, iz njega oblikovati sovo, jo posušiti v pečici ali na zraku ter posušen izdelek čim bolj domiselno in natančno pobarvati. Učenci so učiteljici poslali fotografije postopka izdelave izdelka ter fotografije končnega izdelka. Pri tem so razvijali spretnost oblikovanja s slanim testom in kreativnost pri ustvarjanju ter barvanju izdelka. Končane izdelke so nekateri podarili svojim staršem ali starim staršem kot darilo. Učiteljici: ...

Več

Sodelovanje pri nemščini

Razvijanje kompetence sodelovanja je pri nemščini je v juniju potekalo na naslednji način: 1. korak: učenci dobijo slovar na temo čebelarstvo in se seznanijo z besediščem. Priloga 1. 2. korak: učenci si ogledajo film z naslovom: Die wunderbare Organisation der Bienen (Čudovita organizacija čebel) na: https://www.youtube.com/watch?v=DH0uywA5CrU O okvirni vsebini filma se frontalno pogovorimo v slovenščini. 3. korak: učenci dobijo besedilo filma (v nekoliko poenostavljeni obliki), razdeljeno na dele. Vsak par dobi en del nemškega besedila. S pomočjo spletnega slovarja in lastnega ...

Več

Sodelovanje pri t-ballu

Učenci so pri uri športa igrali t-ball. Tako kot pri vseh moštvenih igrah je tudi tukaj zelo pomembno sodelovanje igralcev. V uvodnem delu ure sem učencem razložil na kakšen način morajo sodelovati, da bodo čim bolj uspešni. Med uro sem igro večkrat ustavil in jih opozoril na slabosti pri sodelovanju. Vnapadu se je večkrat zgodilo, da učenec ni stekel proti naslednji bazi, čeprav bi moral, ali pa je stekel tudi če je igralec pred njm ostal na svoji bazi. V obrambi je bila glavna težava v sodelovanju ta, da niso žogico s pomočjo podaj čimhitreje spravili do koša, ampak je poskušal vsak sam. Ko sem jih ...

Več

Razglednica v 3. a

Učenci so pri učni uri slovenščine v 3. razredu spoznali obliko razglednice. Na razglednici znajo poiskati podatke naslovnika, prejemnika, pošiljatelja, naslov, poštno številko, pošto, znamko, datum in kraj pisanja. S pomočjo teh podatkov so učenci napisali razglednico. Na naslovno stran razglednice so s pomočjo spletnih virov (fotografij panjskih končnic na spletu) poiskali fotografijo, ki so ji dodali svoje dosedanje znanje o čebelah, panjih in ustvarili ilustracijo. Tako so razvijali veščine kompetence podjetnosti na nivoju ustvarjalnosti s pomočjo svojih idej, zamisli in ...

Več

Literarni krožek in krepitev kompetence podjetnosti

Šestošolci so skozi celo leto pri jezikovnem delu slovenščine spoznavali besedne vrste. Pri literarnem krožku so jih utrjevali tako, da so s pomočjo poznavanja besednih vrst ustvarjali zabavne besedne igre (križanke, uganke). Končne rešitve besednih iger so se nanašale na čebele in čebelarstvo. Učenke so pod mojim vodstvom ustvarjale kreativne naloge oziroma uganke, nastali izdelki so zanimivi za reševanje, s tem učenci na kreativen način utrdijo pridobljeno znanje o besednih vrstah, poleg tega pa so učenke lahko svojo kreativnost pokazale še z ilustracijami. Pri tem so si medsebojno ...

Več

Ustvarjalni devetošolci

Pri urah angleščine smo v mesecu juniju med drugim obravnavali okoljevarstveno temo. Učenci so bili glede teme motivirani, saj sami opažajo, kakšne spremembe se dnevno dogajajo v svetu. Podučili so se glede globalnega segrevanja, onesnaževanja, ogroženih živalskih vrst itd. Kot dodaten izziv smo jim učiteljice ponudile, da samostojno zapišejo zgodbo na temo čebel v angleščini. Pri tem so morali biti pazljivi glede pravilne rabe slovničnih struktur.  Učenci so ocenili posledice in vpliv zamisli ter ponudili nove možnosti, ki prinašajo vrednost in učinek podjetnosti na družbo in okolje. ...

Več

Razvijanje finančne pismenosti pri matematiki

Učenci 7. in 8. razreda so naredili in predstavili projektno nalogo z naslovom Matematika in prenova stanovanja v času poučevanja na daljavo. Odločili so se katero sobo in kaj v sobi bi prenavljali (menjava talne obloge, pleskanje sten, menjava pohištva, oken, vrat, zaves, svetil, dekoracije...). Glede na to odločitev so izmerili potrebne količine in izračunali kvadraturo. Na spletu so poiskali vsaj tri ponudnike in se odločili za enega na podlagi treh vidikov (cena, kakovost, želje). Nato so naredili finančno kalkulacijo, koliko bi jih to stalo. Pri tem so upoštevali odpadni material, ...

Več

Izkustveno učenje od doma

Učenci 9. a in 9. b so na podlagi predpisane literature izvedli eksperimentalno delo doma - v kuhinji. Pri prvi vaji so dokazovali,  katere snovi povzročajo spremembo zgradbe in funkcije beljakovin v jajčnem beljaku. Dodajali so limonin sok, etanol 70%, čistilo za kopalnice, sladkor, olje ter jajčni beljak izpostavili povišani temperaturi. Eksperimentalno vajo so fotografirali ali posneli ter analizirali z oddajo tabel oz. fotografij. Pri drugi vaji pa so skozi eksperiment proučevali topnost škroba in celuloze. Svoja opažanja so podkrepili s posnetki, fotografijami in zapisom v tabeli. ...

Več

Podjetno pri barvanju z naravnimi barvili

Učenci so najprej z viharjenjem idej nizali predloge naravnih barvil, nato pa so s pomočjo literature in spleta poiskali še postopke za barvanje z naravnimi barvili. Sledila je priprava načrta za barvanje (ob navodilu, da je potrebno uporabiti vsaj tri različne vzorce in na njih preizkusiti barvanje z vsaj s tremi različnimi naravnimi barvili). Barvanje so učenci opravili doma, kjer so tudi poiskali vse potrebne vire za svoje delo. Tako različne vzorce (krpice, jajca, vrvice, vato, volno,…) kot tudi različna barvila (čebula, kava, čaji, pesa, korenček, sokovi, začimbe,…) in dodatke (kis, ...

Več

Četrtošolci in razvoj kompetence podjetnosti

Na videokonferenci smo se z učenci pogovorili o vseh načrtovanih nalogah, tudi sami so podali ideje in predloge, ki smo jih  na koncu realizirali. Najprej smo prebrali Župančičevo pesem Ciciban in čebela. Po obravnavi pesmi, smo se jo naučili zapeti. To je bil pravi izziv, saj so prepevali v video sobi.  Pesem so obnovili in jo samostojno  predstavili tudi v stripu. Bili so natančni,  ustvarjalni in kreativni. Nato so se še naučili čebelji ples Zum, zum in ga zaplesali. Posnetke so starši poslali učiteljici. Na koncu so izdelali čebelico iz materialov, ki so jih imeli doma. Pri izdelavi so se ...

Več

Finančna in ekonomska pismenost v 7. razredu

Sedmošolci so pri pouku matematike samostojno raziskovali reklame, oglaševanje popustov. Iz reklamnega materiala so izrezali izdelke, ki imajo popust. Računali so odstotek popusta, osnovno ceno izdelka brez popusta, ceno s popustom. Izdelali so plakate, knjigo popustov, pri tem so  ugotovili, da vse zapisano na reklamah ne drži. Tako so razvijali kompetenco finančne in ekonomske pismenosti. Učiteljica: Marica Kamplet

Več

Četrtošolci razvijali kompetenco podjetnosti pri kulturnem dnevu

Učenci 4. a  so dobili podrobna navodila za delo - pisno ter ustno (na videokonferenci) s pobudami za ustvarjanje, ob tem pa so vsi sprejeli naloge, ki peljejo k skupnemu cilju. V 1. delu so samostojno prebrali pesem Otona Župančiča, Ciciban in čebela. Pesem so obnovili, nato pa jo samostojno preoblikovali v strip. Ob delu so uresničevali lastne, kreativne pobude in razvijali individualno odgovornost. V 2. delu so razvijali skupinsko odgovornost, saj je bila vsakemu dodeljena pobuda oziroma vloga, da se nauči eno kitico pesmi deklamirati. Posnetke deklamirane kitice pesmi starši pošljejo ...

Več

Medpredmetni in podjetnostni prvošolci

Učenci 1. a in 1. b so se pri medpredmetno zasnovanih aktivnostih s poudarkom na ritmu, ponavljanjem oz. vzorci preizkusili pri LUM, kjer so razvijali kompetenco ustvarjalnosti. Ustvarili so likovni izdelek, ki je predstavljal vrednost zanje in za druge ter tako krepili kompetenco ustvarjalnosti. Pri ŠPO so v sklopu izvajanja različnih gibalnih vaj vaje z različnim tempom izvajali v ponovitvah (od počasnega izvajanja k vedno hitrejšemu), s čimer so krepili kompetenco motiviranost in vztrajnost, saj so bili motivirani za izvedbo izziva. Pri SLJ so razvijali samozavedanje in samoučinkovitost, ...

Več

Drugošolci podjetnost razvijajo tudi na daljavo

Učenci so po navodilu, ki so ga dobili v učnem gradivu na daljavo izdelali zanimiv izdelek iz slanega testa. Pri tem so razvijali kompetenco ustvarjalnosti. Učiteljici: Lidija Gajšek in Dragica Vračun Hercog

Več

Razvijanje kompetence ustvarjalnosti pri matematiki in likovni umetnosti v 1. b

V četrtek, 5. marca, smo v 1. b uro matematike izvedli s poudarkom na razvoju kompetence podjetnosti. Namreč iskali smo rešitve na odprte probleme, pri tem pa se urili v seštevanju in odštevanju do 10 s pomočjo računskih zgodbic. V četrtek, 12. marca, pa smo v 1. b izvedli uro likovne umetnosti, kjer smo prav tako razvijali ustvarjalnost in izdelovali izdelke za mamice. Utrinke z učne ure si lahko ogledate na spodnjih fotografijah. Učiteljice: Manja Podgoršek Mesarec,Tanja Firer in Jerica Mlaker  

Več

Ustvarjalnost pri OPZ v 1. in 2. razredu

Pri OPZ smo prepevali pesmice o škratku Memi. Ena od pesmic govori o živalih, med njimi so tudi čebele. Posebej smo se pogovarjali o čebelah in njihovem delu. Pevci so: Z glasom oponašali zvok čebel ( zum, zum, zum…) Z gibi poskušali posnemati  čebelji let ob posnetku Čebelarja Z Orffovimi glasbili ritmično spremljali petje pesmice Razdelili so se v tri skupine: prva je pela pesmico, druga je igrala na Orffova glasbila, tretje pa je dodala gibanje   Pri tem so učenci razvijali kompetenco ustvarjalnosti ter sodelovanja in tudi prevzemanja pobude. Učiteljica: Blanka Pasarič

Več

Kmetijstvo Slovenije in čebele

Pri obravnavi kmetijstva Slovenije sem eno šolsko uro namenila spoznavanju o pomenu čebel za človeka in kmetijstvo. Učenci so najprej poslušali razlago o omenjeni temi, nato pa so si ogledali kratke posnetke na naslednjih spletnih naslovih: https://www.youtube.com/watch?v=bqHC4jvl0zo - Opraševalci – nepogrešljivi pri pridelavi hrane https://www.youtube.com/watch?v=9gb7UljlQ04 - Čmrlji – mojstri opraševanja https://www.youtube.com/watch?v=PqNPanV_Lvs - Če izgine čebela, izgine tudi človek! https://www.youtube.com/watch?v=oNnNzpN-BX0 - Pravilna raba FFS v kmetijstvu ...

Več

Motorično sposobne učenke in tudi čebelice

Pri pouku športa učenke šestega razreda nenehno bogatijo svoje znanje, razvijajo sposobnosti in lastnosti ter oblikujejo osebnost in odnos do vrstnikov.  Ob redni in kakovostni športni vadbi naj bi učenke postale gibalno izobražene, kar pomeni, da  so  ustrezno gibalno učinkovite glede na svoje značilnosti in stopnjo biološkega razvoja. Učenke pri vsaki uri športa razvijajo, izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti (skladnost/koordinacija gibanja, moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje, natančnost, aerobna vzdržljivost). Za lažje pomnenje motoričnih sposobnosti ...

Več

Hospitacijski obisk implementacijskih šol in vodij projekta

V petek, 6. 12. 2019, smo za implementacijske šole v projektu POGUM pripravili hospitacijo, pri kateri so učenci petega razreda podjetno razvijali kompetenco ustvarjalnosti. Izdelovali so škatle in pekli medenjake, za katere so predhodno pri uhah matematike izračunali, koliko sestavin potrebujejo in ocenili, kolikšna bi bila lahko cena škatle medenjakov. Učenci so tako predhodno razvijali tudi finančno in ekonomsko pismenost, ki je del kompetence podjetnosti. 

Več

Šestošolci v iskanju čebel s pomočjo Cobissa

Učenci 6. b so s pomočjo portala Cobiss reševali delovni list. Iskali so knjige na temo čebel, primerjali zadetke, glede na različne načine iskanja. Enkrat so besedo čebela vpisali v okence naslov, drugič pa v okence ključne besede. Ugotavljali so, zakaj se pojavlja razlika v številu zadetkov. Ugotovili so, če iščejo po naslovu, se beseda čebela pojavi v naslovu, če pa iščejo po ključnih besedah, dobijo zadetke vseh knjig, v katerih se pojavi beseda čebela, ni pa nujno, da je v naslovu. Več zadetkov so dobili pri iskanju po ključnih besedah. Knjižničarka: Tanja Mihevc

Več

Izdelava ognjičevega mazila na Kalobju

Na vrtu staršev učenke, ki živi v bližini šole smo dobili cvetove ognjiča. V podaljšanem bivanju smo ločili cvetove ognjiča od sredice. Te smo dali v kozarec ter jih prelili z olivnim oljem. Cvetove smo pustili namočene na primerni temperaturi - 18 stopinj, da olje ne zažari, do meseca januarja. Olje smo s cedilom ločili od cvetov, nato pa ga  v primerni posodi na štedilniku počasi segrevali. Med segrevanjem smo mu dodajali čebelji vosek, ki ga je bilo treba ves čas mešati.  Pri segrevanju je bilo  treba paziti, da olje ne zavre. Pred tem smo pripravili posodice. Ko se je čebelji vosek stopil,  smo ...

Več

Izdelki iz voska

Učenci, ki so obiskovali izbirni predmet Poskusi v kemiji, so v sklopu predmeta izdelali tudi dvoje izdelkov iz voska: ognjičevo kremo in svečke. Kaj je nastalo, si lahko ogledate na spodnjih slikah. Učiteljica: Marija Kodrin

Več

Čebelje štafetne igre

Z učenci 6. a razreda smo v okviru projekta »Podjetnost« izvedli tekalne igre v obliki štafet. Sama ideja je bila, da učenci delujejo usklajeno in povezano, kot bi gledali dobro organizirano družino čebel v panju. Učenci so imeli znotraj štafete več postaj in nalog, kjer so morali medsebojno sodelovati in s tem krepiti povezanost in pripadnost skupini. Igra je temeljila na hitrosti in pravilnosti izvedbe. S tem so učenci razvijali prostorsko koordinacijo in hitre gibe telesa. Igra je bila tako gibalno kot tudi miselno kompleksna, hkrati pa zabavna, da so jo učenci z veseljem izvajali. Učitelj: ...

Več

Ogled čebelnjaka in ustvarjanje pesmi na temo »čebele«

V okviru kulturnega dne smo se osmošolci, v petek, 14. 6. 2019, odpravili proti Šentjurju, k čebelnjaku Čebelarskega društva Šentjur. Izkušena čebelarja, g. Mirko in g. Jaka, sta nam predstavila veliko zanimivosti o čebelah. Opisala sta nam življenje čebel delavk, matic in trotov, njihov življenjski cikel in seveda o pomenu čebel za človeka. Naš obisk je popestrila še ga. Mihaela, ki nas je uvodoma prijazno sprejela in pozdravila, nato  pa nas je presenetila in pogostila s slastnimi medenjaki in drugim pecivom iz medu ter osvežilno limonado z zelišči in seveda – z domačim medom. Pogumni učenci ...

Več

Čebelarski krožek obiskal društveni čebelnjak

V ponedeljek, 8. junija, so učenci čebelarskega krožka obiskali društveni čebelnjak ČD Šentjur. Spoznavali so čebelnjak, pregledovali panje in vadili označevanje matic na trotih.  Mentor: Anton Jug

Več

Dejavnosti pri pouku DKE in zgodovine

Učenci 8. in 9. razreda so s pomočjo različnih virov raziskovali, analizirali in spoznavali zgodovino čebelarstva vse do 21. stoletja. Brskali smo po strokovni literaturi in vrednotili ideje ter znanja na to temo. Osmošolki Nuša in Špela sta z uporabo IKT ustvarili računalniške projekcije, ki sta jih pri zgodovini in DKE predstavili sošolcem, ki so bili zelo navdušeni, saj so izvedeli veliko novega. Radovedno smo odkrivali in spoznavali prvega učitelja čebelarstva na cesarskem dvoru v 18. stoletju in začetnika modernega čebelarstva na svetu – Antona Janšo. 20. maj - svetovni dan čebel ...

Več

Šestošolci o sladkorju

V 6. b razredu smo del šolske ure namenili pogovoru o sladkorju v pijačah. Govorili smo o tem, kaj sladkor povzroča v našem telesu. Učenci so hitro ugotovili, da imaš preveč energije, če piješ sladke pijače. Razložili smo tudi, kaj se dogaja s sladkorjem v krvi in kako to vpliva na naše počutje. Ugotovili smo, da ljudje sladkor potrebujemo, saj nam da energijo. Bolje je, da uživamo čim več sestavljenih sladkorjev, ki s počasneje absorbirajo v kri, kot pa enostavni sladkorji. Žal teh v sladkih pijačah ne najdemo. Uro smo zaključili z mislijo, da je bolje, da se jim v največji meri izognemo. Učitelj: ...

Več

Čebelarski krožek

V šolskem letu 2018/19 je na naši šoli potekal čebelarski krožek, kjer so učenci usvajali in utrjevali znanja s področja čebelarstva. Pri krožku so se učenci srečali z naslednjimi vsebinami: čebelja družina, zgodovina čebelarstva, razvoj čebel, bivališče (AŽ in LR panji), rojenje čebel. V okviru praktičnega dela so učenci: sestavljali in zbijali LR ter AŽ okvirje, žičili okvirje, vstavljali satne osnove, risali na panjske končnice. Nekaj izsekov iz praktičnega dela si lahko ogledate na spodnjih fotografijah. Mentor: Anton Jug

Več

1. b na potovanju s čebelico Meli

Na robu gozda je v temnem panju živela čebelica Meli. Bila je še zelo majhna in še nikoli ni zapustila panja… Tako se začne zgodba, ki smo jo prebirali v 1. b razredu. Učenci so jo poslušali z odprtimi usti, saj so bili zelo radovedni, kaj se bo zgodilo z radovedno in pogumno Meli, ki si je dovolila zapustiti panj brez dovoljenja. Prvič je zagledala svet in vsa njegova čuda. Res je prekrasen! Na njeni poti je na pustolovsko čebelico prežalo kar nekaj nevarnosti, ki pa se jim je spretno izognila. Na koncu pa našla pravi raj za čebele – rože velikanke! Privoščila si je obilen zajtrk nato pa težko obložena ...

Več

Čebelarski slovar in čebelja zgodba

Pri nemščini so učenci ustvarili svoj slovar in zapisali čebeljo zgodbo. Kako jim je uspelo, si lahko pogledate v priponkah. Učiteljica: Urška Godler

Več

Čebelje obarvana angleščina

Učenci so pri pouku angleškega pouka prebirali strokovne članke o čebelah ter njihovi vlogi v našem življenju. Pri razumevanju besedišča so si pomagali s spletnimi slovarji in si tako pridobili znanje tudi iz tega področja. Izluščili so bistvo prebranega in ga prikazali s pomočjo miselnega vzorca. Učiteljica: Helena Esih

Več

Organski sistemi pri kranjski čebeli

Učenci so s pomočjo literature, ki so jo učenci dobili v papirni obliki, in s pomočjo spleta reševali naloge po skupinah. Naloga je bila ustvarjena v aplikaciji Xooltime, kamor je vsaka skupina rešeno nalogo vložila kot odgovor. Z aplikacijo Mindmap so ustvarili miselni vzorec in ga predstavili. Učiteljica: Marija Vok Lipovšek

Več

Prvošolci na obisku pri čebelnjaku Čebelarskega društva Šentjur

V petek, 10. 5. 2019, smo se učenci 1. razredov odpravili k čebelnjaku Čebelarskega društva Šentjur, kjer smo spoznali življenje in delo čebel ter pomagali pri peki in tudi okušanju slastnih medenjakov. Kako smo se imeli, si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.

Več

Filmček s prireditve ob materinskem dnevu

V torek, 26. 3. 2019, so učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja pripravili prireditev za starše ob materinskem dnevu.  

Več

Konferenca POGUM

V organizaciji Zavoda RS za šolstvo in soorganizaciji Šole za ravnatelje je 7. in 8. marca 2019, v Kongresnem centru v Hotelu Thermana Park Laško,  potekala Konferenca POGUM (Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah), namenjena 120-im osnovnim šolam vključenim v projekt POGUM. Namen konference je: – Prvo srečanje razvojnih in implementacijskih šol z namenom oblikovanja mrež, na vsebinski in operativni ravni. – Teoretske osmislitve pomena razvoja kompetence podjetnosti na ravni osnovne šole. – Osmišljanje ...

Več

Izdelava skupinske maske

Na pustni torek, 6. 3., smo tretješolci izdelovali skupinsko masko čebelice. Izdelali smo papirnate trakove s tipalkami in očmi ter črtaste slinčke iz flisa. Pri tem smo uporabili škarje lepilo in lepilno pištolo. Učenci so v delu zelo uživali, nekateri izmed njih so se v maski čebelice tudi nastavili fotografskemu objektivu. Učiteljici: Monika Malgaj in Nives Rajher

Več

2. a in 2. b vse ve in vse zna

2. a in 2. b vse ve in vse zna. Kaj čebela je, kaj nam da? To res enostavno je, to že vsak ve. Pa smo sklenili, da bomo naše starše razveselili. Za novo leto darilne vrečke gubali smo. En, dva, tri gotovi smo bili. Da vse bo res lepo in sladko, še medenjake spekli smo. Po šoli je dišalo, v ustih se topilo, v očkah naših pa sijalo od sreče je. Sedem let smo stari, kaj podjetnost je, to izkusili smo in vsem  dokazali da: načrtovanje sodelovanje spretnost domiselnost inovativnost za nas neznanke niso. Učiteljici: Lidija Gajšek in Dragica Vračun Hercog

Več

Iz dnevnika kranjske čebele

Učenci 1. a razreda so sodelovali pri delavnici “Muzejski kovček na obisku”, ki je potekala v izvedbi Čebelarskega muzeja Radovljica. Na zanimiv in poučen način so se seznanili s čebelarstvom. Spoznali so čebele, čebelarsko orodje in medene izdelke. V sklopu pouka so se seznanili še z zgodovino panjskih končnic in pestrostjo motivov ter zakaj se panjske končnice barvajo in krasijo. Izdelali so različne čebelnjake, jih polepili s panjskimi končnicami in okrasili s čebelicami.  V avli šole so pripravili razstavo svojih izdelkov. Učiteljica: Sergeja Vidmar Jelen  

Več

Medpredmetno povezovanje slovenščine in glasbene umetnosti

V mesecu februarju in marcu smo pri pouku slovenščine in glasbene umetnosti izvedli naslednje aktivnosti: 1. V 6.a in 6.b so pri urah slovenščine ustvarjali poezijo na temo čebel. Nastalo je več pesmic, učiteljica Marija Arbajter je izbrala naslednjo: ČEBELICE   ČEBELICE MORAJO ZGODAJ NA CVET, DA PRIDELAJO TA SLADKI  MED. LJUDJE JIM TA MED VZAMEMO IN V SHRAMBE SHRANIMO. V ČEBELNJAKU JE MATICA IN TROTI. TOLIKO JIH JE,DA SE TI VSE PO GLAVI MOTI. TROT MATICO OPRAŠI, DA PRAH VSE NAOKOLI LETI. TAKO MALO MINI NAPAKO, MATICA IMA TO OZNAKO. DELAVK JE VELIKO VEČ, DA KO ŠTEJEŠ, MISLIŠ, DA JIH JE PREVEČ. ČEBELARJI ...

Več

Čebelica Ela

ČEBELICA ELA Čebelica Ela zjutraj se zbudi, telovadi s svojimi sestricami, da kondicijo za dolgi let dobi in na Kalobje poleti. Čebelica po imenu Ela, mala krila je razpela, v zrak je poletela in s svojimi krilci zapela. S travnika se zasliši, droben glasek male miši, pridi k meni dol, ti pokažem pot do cvetočih polj. Čebelica na tla se spusti in želo zapiči mali miši. Ta v luknjo zbeži, čebelica Ela pa na malo marjetko odleti. Tam se tako dolgo sladka, da trebušček poln ima, V panj odleti, leže in zaspi. Neja, Neža 5.c     POŠ Kalobje Učiteljica: Marija Kukovič

Več
  • 1
  • 2
Ponedeljek 14. Junij Ponedeljek
Sreda 16. Junij Sreda
Četrtek 17. Junij Četrtek
Petek 18. Junij Petek
Sobota 19. Junij Sobota
Nedelja 20. Junij Nedelja

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Osnovna šola Hruševec Šentjur