Inovativna učna okolja - Podjetnost

POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.            Naša šola je razvojna šola v projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«. Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR. Projekt traja od 2017 do 2022. Ciljne skupine javnega razpisa so učenci osnovnih šol in strokovni ter vodstveni delavci osnovnih šol. Namen projekta ...

Več

Krepitev kompetenc

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah - POGUM Projekt poteka v sklopu razpisa prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost in traja od 3. 2. 2017 do 31.8.2022. Akronim projekta: POGUM (Podjetnost Gradnik zaUpanja Mladih) Sodelujoči v projektu: • ZRSS - vodenje projekta, • vzgojno-izobraževalni zavodi: 30 RVIZ (razvojne šole) in 90 IVIZ (implementacijske šole); • Univerza v Ljubljani, Pedagoška Fakulteta; Univerza na Primorskem, Pedagoška Fakulteta; • Šola za ravnatelje; ...

Več

Motivirani pri naravnih oblikah gibanja

Učenci 6. b razreda so po skupinah pripravili raztezne vaje, ki so jih predhodno poiskali na spletu. Raztezne vaje so izvedli in se pri tem fotografirali. Skupaj z učenci smo si ogledali fotografije in se pogovorili o pravilni izvedbi vaj. Prav tako smo se pogovorili o vplivu redne športne vadbe in prehrane na zdravje in dobro počutje. Učenci so s pomočjo aplikacije Canva ustvarili plakat na temo zdrave prehrane in ga posredovali učitelju. Učitelj: David Plevnik

Več

Razvijanje kompetence podjetnosti v medpredmetno zasnovanih urah na POŠ Kalobje

Učenci POŠ Kalobje so medpredmetno razvija kompetenco podjetnost pri naslednjih aktivnostih. LUM: Učenci so v gozdu s pomočjo naravnih materialov izdelali gozdne škrate in njihova domovanja. MAT: Učenci so merili čas, ki ga posameznik potrebuje, da opravi poligon. ŠPO: Učenci sp nadzorovali svoje gibanje in se sprostili ob izvajanju gozdne joge. Učenci so z naravnimi oblikami gibanja opravili gozdni poligon. Pri tem so razvijali kar nekaj kompetenc podjetnosti: Ustvarjalnost (LUM: izdelam izdelek, ki ima vrednost zame in za druge) Motiviranost in vztrajnost (ŠPO: motiviranost za ...

Več

Orientacija na Rifniku

V petek, 3. 6. 2021, so se četrtošolci OŠ Hruševec Šentjur odpravili na Rifnik, kjer so odkrivali kulturne znamenitosti ter se preizkusili v orientaciji. Vsak razred se je razdelil v štiri skupine. Učenci 4. b razreda so se najprej s pomočjo telefona odpravili na orientacijski pohod po Rifniku. Na telefon so si predhodno naložili aplikacijo, katero so uporabili pri nalogah. Pot jih je vodila do postaj, kjer so morali poiskati pravilne odgovore. Hkrati so spoznavali način življenja na Rifniku v preteklosti. Učenci 4. a razreda  so imeli delo po postajah. S pomočjo zemljevida so se orientirali ...

Več

Grafika in informacijska tehnologija pri LUM

Učenci so virtualno obiskali več galerij, si izbrali sliko, poiskali podatke o umetniku in poustvarili izbrano delo. Z različnimi pripomočki so ustvarili kostume in ozadje ter sebe ali model fotografirali. Fotografije so obdelali z različnimi aplikacijami za obdelavo fotografij, glede na napravo, ki so jo imeli. Fotografije in originalno delo so sestavili s pomočjo aplikacije Collage in jo vstavili v vnaprej pripravljen osnutek za koledar. Koledar so natisnili. Izdelke so si ogledali in ovrednotili. Učenci so bili pri delu ustvarjalni. Učiteljica: Polona Ratajc Čujež

Več

Empirična preiskava pri matematiki

Učenci so pri neki izbrani gibalni aktivnosti (npr. skok v daljino, nogometna tekma…) merili rezultate, ali pridobili rezultate z anketo ali merjenjem ali na spletu. Nato so podatke obdelali, prikazali s tabelo in grafi ali izračunali primeren tip sredin. Kritično so razmišljali o zbranih podatkih, kako jih obdelati. določanju primernega tipa sredine   in izdelali  predstavitev za sošolce s pomočjo orodja Power Point. Svojo preiskavo so predstavili sošolcem in dobili povratno informacijo o svojem projektu. Učiteljica: Mateja Rezar Ulaga

Več

Lipko in KošoRok s športom in prijateljstvom povezala 3. A

Kaj je povezalo Lipka in Košoroka? Šport in seveda prijateljstvo, ki je sledilo iz tega. To smo poskušali pri likovni umetnosti v 3. A prikazati z našimi stripi in prostostoječimi kipi. Dve uri smo namenili izdelavi kipcev iz gline enega ali obeh junakov pod košem, z žogo ali kako drugače med igro, naslednje štiri ure pa smo izdelovali strip. Pri stripu so učenci imeli ogromno možnosti: v zgodbo so lahko vključili sebe, lahko tudi svojega prijatelja, prijateljico, prikazali svojo izkušnjo, zasnovali čisto novo zgodbo… Rdeča nit je v vsakem primeru bilo prijateljstvo in šport.Pri delu so bili ...

Več

Odkrivanje priložnosti pri TJA

V okviru projekta POGUM - Entrecomp so devetošolci pri pouku angleščine raziskovali tematiko gibanja: - poimenovali so različne športe v TJA, - preko slušnih (video) besedil na temo opisa različnih športov so vadili slušno razumevanje, - samostojno so brskali in iskali besedila o pomembnosti gibanja – bralno razumevanje ter pridobivanje novega besedišča, - ustvarili so e-miselni vzorec/PowerPoint/ spletni kviz – utrjevanje znanja, - iskali ter kritično so vrednotili različne mobilne aplikacije v povezavi z gibanjem/telesno vadbo, - sošolcem so v angleščini predstavili svoje izdelke. ...

Več

Iskanje skritega zaklada

Učenci so se organizirali v skupine po tri člane. V skupinah so si razdelili delo in natančno reševali pripravljene naloge. V pokrajini so se natančno orientirali s pomočjo kompasa in zemljevida. Delo je bio končano, ko so rešili vse naloge in našli skriti zaklad. Učenci so bili pri aktivnosti motivirani zaradi izziva, ki je od učencev zahteval gibanje v naravi s pomočjo pravilne uporabe kompasa ter pravilnega »branja« karte ter natančnega branja navodil. Učiteljica: Jelka Krampl

Več

Z Lipkom in KošoRokom smo ustvarjalni, vztrajni in motivirani

Z učenci 3. b razreda smo pri uri književnosti obravnavali pravljico Lipko in KošoRok. Po obravnavani pravljici in samostojnem branju knjige smo se pogovarjali o glavni tematiki knjige (prijateljstvo, šport, športno obnašanje, medsebojna pomoč. ..). Učenci so prepoznali značilnosti glavnih likov: Lipka in Košoroka. Omenjena glavna junaka knjige so ilustrirali v zvezek, prav tako so v parih ustvarili strip, kjer so skozi igre z žogo (košarka, nogomet, badminton, ...) prikazali bistvo pravljice - zaupanje vase, prijateljstvo in športno obnašanje. Da so bili pri ustvarjanju stripa ...

Več

Priprava na prihodnost

Pri literarnem krožku so učenci ustvarjali svoja lastna besedila na temo "Pripravljamo se na prihodnost". Razmišljali so o tem, kako si predstavljajo svojo nadaljnjo pot, pri tem pa so poskušali vključiti še gibanje. Nastale so zanimive prigode, kratke zgodbe in pesmice. Učiteljica: Tamara Zagajšek

Več

Zgibanje prtičkov v 6. razredu

Učenci so v skupinah oz. dvojicah s pomočjo iPadov poiskali fotografije oz. posnetke pogrinjkov za različne priložnosti. Pri tem so uporabljali aplikacije YouTube, Napkin Folding in druge. Sledilo je urjenje v zlaganju prtičkov z uporabo aplikacij.Nato so si učenci razdelili vloge (zlaganje prtička, fotografiranje oz. snemanje). Za izdelavo posnetka oz. trailerja so uporabili aplikacijo iMovie. Sledila je montaža in predstavitev izdelkov sošolcem. Izdelke so naložili v spletno učilnico Xooltime. Primer nastalega posnetka oz. trailerja najdete na povezavi. Učiteljica: Darja ...

Več

Izdelava zgibanke v 5. razredu

Lepo je poznati kraj in rojake, kateri so oblikovali zgodovino Slovencev. Prav zato smo se s petošolci odločili, da s pomočjo različnih virov preučijo svoj domači kraj. Torej zgodovino kraja predstaviti v zgibanki, katera se naredi v računalniškem programu Pages. Združitev zgodovine, orientacije, gibanja, poznavanja programov združeno v smiselno celoto, ter predaja znanja in izkušenj učencem nižjih razredov. Učenci so bili nad končnim izdelkom navdušeni, čeprav je bila pot do njega trdo delo. Med delom so bili vztrajni, razvijali so tudi kompetenco podjetnosti. Učiteljici: Nina ...

Več

Motivirani šestošolci pri naravnih oblikah gibanja

Pri uri športa so učenci izvajali vodeno funkcionalno vadbo in bili pri njej motivirani ter vztrajni. Pri tem so izboljševali gibalne in funkcionalne sposobnosti (moč, hitrost, koordinacija, skladnost gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost ter aerobno vzdržljivost). S pomočjo tabel, so primerjali svoje rezultate pred in po tedenski vadbi in svoje ugotovitve zapisali v dnevnik vadbe. Učitelj: Klemen Gosar

Več

Digitalno ustvarjalni tretješolci s Kalobja

Z učenci 3. razreda OŠ Kalobje smo pri uri književnosti obravnavali pravljico Lipko in KošoRok. Z učenci smo po obravnavani pravljici in samostojnem branju knjige diskutirali o glavni tematiki knjige (prijateljstvo, šport, športno obnašanje, medsebojna pomoč. ..). Pravljico smo medpredmetno povezali še z uro športa, kjer so učenci spoznali osnove podajanja in lovljenja žoge. S pomočjo fotografij (podajanja in lovljenja žoge) so naredili samorefleksijo in se po opravljeni nalogi z učiteljico pogovorili o športnem obnašanju, moštveni igri in le to povezali z ravnanjem glavnih književnih ...

Več

Migam vsak dan

Učenci so pri pouku športa razvijali kompetenco samozavedanja in samoučinkovitosti. Cilj aktivnosti je bil, da razumejo pomen telesne pripravljenosti kot enega od dejavnikov zdravega življenjskega sloga. Sedmošolci so tako preverili svojo telesno pripravljenost, spoznali naloge za njeno izboljšanje in si pripravili svoj individualni program vadbe. Učiteljica: Claudia Rabuza

Več

Prvošolci motivirani in vztrajni pri igrah z žogo

Pri predmetu Šport so učenci 1. a razreda spoznavali različne igre z žogo in pravila posameznih iger. Ob igri so razvijali kompetenco vtrajnosti in motiviranosti in uporabljali različno digitalno tehnologijo. Aplikacija SKLZ Cam jim je omogočila video analizo opravljenih športnih aktivnosti. Ob vsaki uspešno opravljeni nalogi, so učenci sproti izpolnjevali svojo knjižico IGRE Z ŽOGO. S pomočjo orodja iMovie smo zbrali naše video posnetke, v katerem so prikazani različni načini iger z žogo in oblikovali kratek filmček. Učiteljica: Sergeja Vidmar Jelen

Več

Mein Tag in razvoj kompetenc podjetnosti

Pri pouku nemščine osmošolci že kar na začetku šolskega leta spoznajo oziroma ponovijo poimenovanja za letne čase, mesece, dneve in dele dneva. Naučijo se povedati, koliko je ura in ob katerem času kaj počnejo. Vsakodnevne aktivnosti so povezane z nemško posebno slovnično strukturo, t. j. ločljivimi glagoli. Na to temo berejo tudi besedila. Korak za korakom se naučijo pripovedovati o svojem dnevu. Učenci so tako posneli vlog na temo Mein Tag, v katerem pripovedujejo, kako preživijo svoj delovni dan. Učiteljica: Urška Godler

Več

1. b Športa V Naravi

Prvi dan v oktobru smo z učenci 1. b razreda odšli v naravo, v gozd. Tam smo izvedli uro športa. Pomagali smo si z naravnimi materiali (vejami, listjem, debli) ter postavili poligon. Naloga, kateri smo sledili, je bila pri učencih razvijati podjetnostni kompetenci motiviranost in vztrajnost. Učenci so bili že zaradi samega okolja izredno motivirani za opravljanje zadanih nalog. Zaradi nevsakdanjih pripomočkov so z večkratnimi ponovitvami poligona krepili tudi vztrajnost. Naslednji dan so v evalvacijskem vprašalniku s pomočjo smeškov ocenili svojo izvedbo poligona ter svoje počutje ...

Več

Spretnostna vožnja z rolerji in skiroji 2. razredu

Drugi petek v oktobru smo drugošolci izvedli športni dan Spretnostna vožnja z rolerji in skiroji, kjer so učenci razvijali podjetnostno kompetenco motiviranost in vztrajnost. Učenci so bili postavljeni pred izzive in se pri delu potrudili po svojih najboljših močeh. Pokazali so zagnanost in odločnost pri nalogah. Postavljeni izzivi so jih dodatno motivirali, da so dosegli zastavljene cilje. Premagovali so ovire na poligonu in ob koncu dne število udeležencev in uspešnost opravljenih nalog prikazali s prikazi (količinsko merjenje dosežkov). Učiteljici: Lidija Gajšek in Dragica ...

Več

Raziskovanje pri zgodovini in DKE

Učenci so v okviru predmeta ZGO in DKE raziskovali dve temi: Uporaba voska nekoč in danes; Trženje izdelkov iz voska. Zbrali so strokovne vire, poiskali ustrezne podatke in jih obdelali. Vrednotili so različne ideje in pridobivali nova znanja s področij raziskovanja. Zbrane podatke o zgodovini razvoja uporabe voska so kronološko uredili. Raziskali so tudi možnosti trženja izdelkov iz voska in priložnosti za prodajo. Izdelali so računalniške projekcije in jih pri zgodovini in DKE predstavili sošolcem, ki so bili navdušeni, izvedeli so veliko novega o uporabi in trženju voska. S tem so ...

Več

Učimo se podjetnosti

S pomočjo znanja, ki ga je učenec pridobil pri predmetu gospodinjstva v 6. razredu, sestavi jedilnik za zdrav zajtrk. V jedilnik mora vključiti: • polnozrnato živilo; • beljakovinsko živilo; • sadje ali zelenjavo; • med. Pri oblikovanju jedilnika mora upoštevati priporočila prehranskega krožnika. V tabelo delovnega lista vpiše ime živila, količino (npr. 1 dcl čaja, kos kruha =180g). S pomočjo reklamnih letakov izbere in preračuna najugodnejšo ceno izbranega artikla oz. živila in zapiši trgovino, ki izdelek po tej ceni ponuja. Izdelke lahko poišče tudi v spletnih trgovinah. Nalogo zaključi ...

Več

Sovica iz slanega testa

Učenci so v mesecu aprilu v učnem gradivu, ki so ga prejeli na daljavo, izdelali izdelek – sovico iz slanega testa. Najprej so morali slano testo sami zamesiti, iz njega oblikovati sovo, jo posušiti v pečici ali na zraku ter posušen izdelek čim bolj domiselno in natančno pobarvati. Učenci so učiteljici poslali fotografije postopka izdelave izdelka ter fotografije končnega izdelka. Pri tem so razvijali spretnost oblikovanja s slanim testom in kreativnost pri ustvarjanju ter barvanju izdelka. Končane izdelke so nekateri podarili svojim staršem ali starim staršem kot darilo. Učiteljici: ...

Več

Sodelovanje pri nemščini

Razvijanje kompetence sodelovanja je pri nemščini je v juniju potekalo na naslednji način: 1. korak: učenci dobijo slovar na temo čebelarstvo in se seznanijo z besediščem. Priloga 1. 2. korak: učenci si ogledajo film z naslovom: Die wunderbare Organisation der Bienen (Čudovita organizacija čebel) na: https://www.youtube.com/watch?v=DH0uywA5CrU O okvirni vsebini filma se frontalno pogovorimo v slovenščini. 3. korak: učenci dobijo besedilo filma (v nekoliko poenostavljeni obliki), razdeljeno na dele. Vsak par dobi en del nemškega besedila. S pomočjo spletnega slovarja in lastnega ...

Več

Sodelovanje pri t-ballu

Učenci so pri uri športa igrali t-ball. Tako kot pri vseh moštvenih igrah je tudi tukaj zelo pomembno sodelovanje igralcev. V uvodnem delu ure sem učencem razložil na kakšen način morajo sodelovati, da bodo čim bolj uspešni. Med uro sem igro večkrat ustavil in jih opozoril na slabosti pri sodelovanju. Vnapadu se je večkrat zgodilo, da učenec ni stekel proti naslednji bazi, čeprav bi moral, ali pa je stekel tudi če je igralec pred njm ostal na svoji bazi. V obrambi je bila glavna težava v sodelovanju ta, da niso žogico s pomočjo podaj čimhitreje spravili do koša, ampak je poskušal vsak sam. Ko sem jih ...

Več

Razglednica v 3. a

Učenci so pri učni uri slovenščine v 3. razredu spoznali obliko razglednice. Na razglednici znajo poiskati podatke naslovnika, prejemnika, pošiljatelja, naslov, poštno številko, pošto, znamko, datum in kraj pisanja. S pomočjo teh podatkov so učenci napisali razglednico. Na naslovno stran razglednice so s pomočjo spletnih virov (fotografij panjskih končnic na spletu) poiskali fotografijo, ki so ji dodali svoje dosedanje znanje o čebelah, panjih in ustvarili ilustracijo. Tako so razvijali veščine kompetence podjetnosti na nivoju ustvarjalnosti s pomočjo svojih idej, zamisli in ...

Več

Literarni krožek in krepitev kompetence podjetnosti

Šestošolci so skozi celo leto pri jezikovnem delu slovenščine spoznavali besedne vrste. Pri literarnem krožku so jih utrjevali tako, da so s pomočjo poznavanja besednih vrst ustvarjali zabavne besedne igre (križanke, uganke). Končne rešitve besednih iger so se nanašale na čebele in čebelarstvo. Učenke so pod mojim vodstvom ustvarjale kreativne naloge oziroma uganke, nastali izdelki so zanimivi za reševanje, s tem učenci na kreativen način utrdijo pridobljeno znanje o besednih vrstah, poleg tega pa so učenke lahko svojo kreativnost pokazale še z ilustracijami. Pri tem so si medsebojno ...

Več

Ustvarjalni devetošolci

Pri urah angleščine smo v mesecu juniju med drugim obravnavali okoljevarstveno temo. Učenci so bili glede teme motivirani, saj sami opažajo, kakšne spremembe se dnevno dogajajo v svetu. Podučili so se glede globalnega segrevanja, onesnaževanja, ogroženih živalskih vrst itd. Kot dodaten izziv smo jim učiteljice ponudile, da samostojno zapišejo zgodbo na temo čebel v angleščini. Pri tem so morali biti pazljivi glede pravilne rabe slovničnih struktur.  Učenci so ocenili posledice in vpliv zamisli ter ponudili nove možnosti, ki prinašajo vrednost in učinek podjetnosti na družbo in okolje. ...

Več

Razvijanje finančne pismenosti pri matematiki

Učenci 7. in 8. razreda so naredili in predstavili projektno nalogo z naslovom Matematika in prenova stanovanja v času poučevanja na daljavo. Odločili so se katero sobo in kaj v sobi bi prenavljali (menjava talne obloge, pleskanje sten, menjava pohištva, oken, vrat, zaves, svetil, dekoracije...). Glede na to odločitev so izmerili potrebne količine in izračunali kvadraturo. Na spletu so poiskali vsaj tri ponudnike in se odločili za enega na podlagi treh vidikov (cena, kakovost, želje). Nato so naredili finančno kalkulacijo, koliko bi jih to stalo. Pri tem so upoštevali odpadni material, ...

Več

Izkustveno učenje od doma

Učenci 9. a in 9. b so na podlagi predpisane literature izvedli eksperimentalno delo doma - v kuhinji. Pri prvi vaji so dokazovali,  katere snovi povzročajo spremembo zgradbe in funkcije beljakovin v jajčnem beljaku. Dodajali so limonin sok, etanol 70%, čistilo za kopalnice, sladkor, olje ter jajčni beljak izpostavili povišani temperaturi. Eksperimentalno vajo so fotografirali ali posneli ter analizirali z oddajo tabel oz. fotografij. Pri drugi vaji pa so skozi eksperiment proučevali topnost škroba in celuloze. Svoja opažanja so podkrepili s posnetki, fotografijami in zapisom v tabeli. ...

Več

Podjetno pri barvanju z naravnimi barvili

Učenci so najprej z viharjenjem idej nizali predloge naravnih barvil, nato pa so s pomočjo literature in spleta poiskali še postopke za barvanje z naravnimi barvili. Sledila je priprava načrta za barvanje (ob navodilu, da je potrebno uporabiti vsaj tri različne vzorce in na njih preizkusiti barvanje z vsaj s tremi različnimi naravnimi barvili). Barvanje so učenci opravili doma, kjer so tudi poiskali vse potrebne vire za svoje delo. Tako različne vzorce (krpice, jajca, vrvice, vato, volno,…) kot tudi različna barvila (čebula, kava, čaji, pesa, korenček, sokovi, začimbe,…) in dodatke (kis, ...

Več

Četrtošolci in razvoj kompetence podjetnosti

Na videokonferenci smo se z učenci pogovorili o vseh načrtovanih nalogah, tudi sami so podali ideje in predloge, ki smo jih  na koncu realizirali. Najprej smo prebrali Župančičevo pesem Ciciban in čebela. Po obravnavi pesmi, smo se jo naučili zapeti. To je bil pravi izziv, saj so prepevali v video sobi.  Pesem so obnovili in jo samostojno  predstavili tudi v stripu. Bili so natančni,  ustvarjalni in kreativni. Nato so se še naučili čebelji ples Zum, zum in ga zaplesali. Posnetke so starši poslali učiteljici. Na koncu so izdelali čebelico iz materialov, ki so jih imeli doma. Pri izdelavi so se ...

Več

Finančna in ekonomska pismenost v 7. razredu

Sedmošolci so pri pouku matematike samostojno raziskovali reklame, oglaševanje popustov. Iz reklamnega materiala so izrezali izdelke, ki imajo popust. Računali so odstotek popusta, osnovno ceno izdelka brez popusta, ceno s popustom. Izdelali so plakate, knjigo popustov, pri tem so  ugotovili, da vse zapisano na reklamah ne drži. Tako so razvijali kompetenco finančne in ekonomske pismenosti. Učiteljica: Marica Kamplet

Več

Četrtošolci razvijali kompetenco podjetnosti pri kulturnem dnevu

Učenci 4. a  so dobili podrobna navodila za delo - pisno ter ustno (na videokonferenci) s pobudami za ustvarjanje, ob tem pa so vsi sprejeli naloge, ki peljejo k skupnemu cilju. V 1. delu so samostojno prebrali pesem Otona Župančiča, Ciciban in čebela. Pesem so obnovili, nato pa jo samostojno preoblikovali v strip. Ob delu so uresničevali lastne, kreativne pobude in razvijali individualno odgovornost. V 2. delu so razvijali skupinsko odgovornost, saj je bila vsakemu dodeljena pobuda oziroma vloga, da se nauči eno kitico pesmi deklamirati. Posnetke deklamirane kitice pesmi starši pošljejo ...

Več

Medpredmetni in podjetnostni prvošolci

Učenci 1. a in 1. b so se pri medpredmetno zasnovanih aktivnostih s poudarkom na ritmu, ponavljanjem oz. vzorci preizkusili pri LUM, kjer so razvijali kompetenco ustvarjalnosti. Ustvarili so likovni izdelek, ki je predstavljal vrednost zanje in za druge ter tako krepili kompetenco ustvarjalnosti. Pri ŠPO so v sklopu izvajanja različnih gibalnih vaj vaje z različnim tempom izvajali v ponovitvah (od počasnega izvajanja k vedno hitrejšemu), s čimer so krepili kompetenco motiviranost in vztrajnost, saj so bili motivirani za izvedbo izziva. Pri SLJ so razvijali samozavedanje in samoučinkovitost, ...

Več

Drugošolci podjetnost razvijajo tudi na daljavo

Učenci so po navodilu, ki so ga dobili v učnem gradivu na daljavo izdelali zanimiv izdelek iz slanega testa. Pri tem so razvijali kompetenco ustvarjalnosti. Učiteljici: Lidija Gajšek in Dragica Vračun Hercog

Več

Razvijanje kompetence ustvarjalnosti pri matematiki in likovni umetnosti v 1. b

V četrtek, 5. marca, smo v 1. b uro matematike izvedli s poudarkom na razvoju kompetence podjetnosti. Namreč iskali smo rešitve na odprte probleme, pri tem pa se urili v seštevanju in odštevanju do 10 s pomočjo računskih zgodbic. V četrtek, 12. marca, pa smo v 1. b izvedli uro likovne umetnosti, kjer smo prav tako razvijali ustvarjalnost in izdelovali izdelke za mamice. Utrinke z učne ure si lahko ogledate na spodnjih fotografijah. Učiteljice: Manja Podgoršek Mesarec,Tanja Firer in Jerica Mlaker  

Več

Ustvarjalnost pri OPZ v 1. in 2. razredu

Pri OPZ smo prepevali pesmice o škratku Memi. Ena od pesmic govori o živalih, med njimi so tudi čebele. Posebej smo se pogovarjali o čebelah in njihovem delu. Pevci so: Z glasom oponašali zvok čebel ( zum, zum, zum…) Z gibi poskušali posnemati  čebelji let ob posnetku Čebelarja Z Orffovimi glasbili ritmično spremljali petje pesmice Razdelili so se v tri skupine: prva je pela pesmico, druga je igrala na Orffova glasbila, tretje pa je dodala gibanje   Pri tem so učenci razvijali kompetenco ustvarjalnosti ter sodelovanja in tudi prevzemanja pobude. Učiteljica: Blanka Pasarič

Več

Kmetijstvo Slovenije in čebele

Pri obravnavi kmetijstva Slovenije sem eno šolsko uro namenila spoznavanju o pomenu čebel za človeka in kmetijstvo. Učenci so najprej poslušali razlago o omenjeni temi, nato pa so si ogledali kratke posnetke na naslednjih spletnih naslovih: https://www.youtube.com/watch?v=bqHC4jvl0zo - Opraševalci – nepogrešljivi pri pridelavi hrane https://www.youtube.com/watch?v=9gb7UljlQ04 - Čmrlji – mojstri opraševanja https://www.youtube.com/watch?v=PqNPanV_Lvs - Če izgine čebela, izgine tudi človek! https://www.youtube.com/watch?v=oNnNzpN-BX0 - Pravilna raba FFS v kmetijstvu ...

Več

Motorično sposobne učenke in tudi čebelice

Pri pouku športa učenke šestega razreda nenehno bogatijo svoje znanje, razvijajo sposobnosti in lastnosti ter oblikujejo osebnost in odnos do vrstnikov.  Ob redni in kakovostni športni vadbi naj bi učenke postale gibalno izobražene, kar pomeni, da  so  ustrezno gibalno učinkovite glede na svoje značilnosti in stopnjo biološkega razvoja. Učenke pri vsaki uri športa razvijajo, izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti (skladnost/koordinacija gibanja, moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje, natančnost, aerobna vzdržljivost). Za lažje pomnenje motoričnih sposobnosti ...

Več

Hospitacijski obisk implementacijskih šol in vodij projekta

V petek, 6. 12. 2019, smo za implementacijske šole v projektu POGUM pripravili hospitacijo, pri kateri so učenci petega razreda podjetno razvijali kompetenco ustvarjalnosti. Izdelovali so škatle in pekli medenjake, za katere so predhodno pri uhah matematike izračunali, koliko sestavin potrebujejo in ocenili, kolikšna bi bila lahko cena škatle medenjakov. Učenci so tako predhodno razvijali tudi finančno in ekonomsko pismenost, ki je del kompetence podjetnosti. 

Več

Šestošolci v iskanju čebel s pomočjo Cobissa

Učenci 6. b so s pomočjo portala Cobiss reševali delovni list. Iskali so knjige na temo čebel, primerjali zadetke, glede na različne načine iskanja. Enkrat so besedo čebela vpisali v okence naslov, drugič pa v okence ključne besede. Ugotavljali so, zakaj se pojavlja razlika v številu zadetkov. Ugotovili so, če iščejo po naslovu, se beseda čebela pojavi v naslovu, če pa iščejo po ključnih besedah, dobijo zadetke vseh knjig, v katerih se pojavi beseda čebela, ni pa nujno, da je v naslovu. Več zadetkov so dobili pri iskanju po ključnih besedah. Knjižničarka: Tanja Mihevc

Več

Izdelava ognjičevega mazila na Kalobju

Na vrtu staršev učenke, ki živi v bližini šole smo dobili cvetove ognjiča. V podaljšanem bivanju smo ločili cvetove ognjiča od sredice. Te smo dali v kozarec ter jih prelili z olivnim oljem. Cvetove smo pustili namočene na primerni temperaturi - 18 stopinj, da olje ne zažari, do meseca januarja. Olje smo s cedilom ločili od cvetov, nato pa ga  v primerni posodi na štedilniku počasi segrevali. Med segrevanjem smo mu dodajali čebelji vosek, ki ga je bilo treba ves čas mešati.  Pri segrevanju je bilo  treba paziti, da olje ne zavre. Pred tem smo pripravili posodice. Ko se je čebelji vosek stopil,  smo ...

Več

Izdelki iz voska

Učenci, ki so obiskovali izbirni predmet Poskusi v kemiji, so v sklopu predmeta izdelali tudi dvoje izdelkov iz voska: ognjičevo kremo in svečke. Kaj je nastalo, si lahko ogledate na spodnjih slikah. Učiteljica: Marija Kodrin

Več

Čebelje štafetne igre

Z učenci 6. a razreda smo v okviru projekta »Podjetnost« izvedli tekalne igre v obliki štafet. Sama ideja je bila, da učenci delujejo usklajeno in povezano, kot bi gledali dobro organizirano družino čebel v panju. Učenci so imeli znotraj štafete več postaj in nalog, kjer so morali medsebojno sodelovati in s tem krepiti povezanost in pripadnost skupini. Igra je temeljila na hitrosti in pravilnosti izvedbe. S tem so učenci razvijali prostorsko koordinacijo in hitre gibe telesa. Igra je bila tako gibalno kot tudi miselno kompleksna, hkrati pa zabavna, da so jo učenci z veseljem izvajali. Učitelj: ...

Več

Ogled čebelnjaka in ustvarjanje pesmi na temo »čebele«

V okviru kulturnega dne smo se osmošolci, v petek, 14. 6. 2019, odpravili proti Šentjurju, k čebelnjaku Čebelarskega društva Šentjur. Izkušena čebelarja, g. Mirko in g. Jaka, sta nam predstavila veliko zanimivosti o čebelah. Opisala sta nam življenje čebel delavk, matic in trotov, njihov življenjski cikel in seveda o pomenu čebel za človeka. Naš obisk je popestrila še ga. Mihaela, ki nas je uvodoma prijazno sprejela in pozdravila, nato  pa nas je presenetila in pogostila s slastnimi medenjaki in drugim pecivom iz medu ter osvežilno limonado z zelišči in seveda – z domačim medom. Pogumni učenci ...

Več

Čebelarski krožek obiskal društveni čebelnjak

V ponedeljek, 8. junija, so učenci čebelarskega krožka obiskali društveni čebelnjak ČD Šentjur. Spoznavali so čebelnjak, pregledovali panje in vadili označevanje matic na trotih.  Mentor: Anton Jug

Več

Dejavnosti pri pouku DKE in zgodovine

Učenci 8. in 9. razreda so s pomočjo različnih virov raziskovali, analizirali in spoznavali zgodovino čebelarstva vse do 21. stoletja. Brskali smo po strokovni literaturi in vrednotili ideje ter znanja na to temo. Osmošolki Nuša in Špela sta z uporabo IKT ustvarili računalniške projekcije, ki sta jih pri zgodovini in DKE predstavili sošolcem, ki so bili zelo navdušeni, saj so izvedeli veliko novega. Radovedno smo odkrivali in spoznavali prvega učitelja čebelarstva na cesarskem dvoru v 18. stoletju in začetnika modernega čebelarstva na svetu – Antona Janšo. 20. maj - svetovni dan čebel ...

Več

Šestošolci o sladkorju

V 6. b razredu smo del šolske ure namenili pogovoru o sladkorju v pijačah. Govorili smo o tem, kaj sladkor povzroča v našem telesu. Učenci so hitro ugotovili, da imaš preveč energije, če piješ sladke pijače. Razložili smo tudi, kaj se dogaja s sladkorjem v krvi in kako to vpliva na naše počutje. Ugotovili smo, da ljudje sladkor potrebujemo, saj nam da energijo. Bolje je, da uživamo čim več sestavljenih sladkorjev, ki s počasneje absorbirajo v kri, kot pa enostavni sladkorji. Žal teh v sladkih pijačah ne najdemo. Uro smo zaključili z mislijo, da je bolje, da se jim v največji meri izognemo. Učitelj: ...

Več
  • 1
  • 2
Ponedeljek 27. Maj Ponedeljek
Petek 31. Maj Petek
Sobota 1. Junij Sobota
Nedelja 2. Junij Nedelja

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Osnovna šola Hruševec Šentjur