Prometno varnostni načrt

PROMETNO - VARNOSTNI NAČRT

OŠ Hruševec Šentjur in POŠ Kalobje

Skrbnika prometno-vamostnega načrta sta Boris Čujež in Robert Gajšek. Skrbela bosta za preglednost in izboljšave tega načrta, ki bodo nastalena osnovi utemeljenih pobud učencev, staršev, zaposlenih in krajanov.

Robert Gajšek, ravnatelj

Kazalo vsebine:

 1. Otroci v prometu
 2. Šolski okoliš
 3. Organiziran šolski prevoz
 4. Nevarne prometne točke
 5. Ukrepi in dejavnosti za varnost učencev
 6. Dejavnosti izven šole
 7. Odgovornost
 8. Priloge
 9. Pešci in varna hoja
 10. Nasveti za voznike

Kazalo slik:

 1. Slika 1 Šolski okoliš OŠ Hruševec Šentjur
 2. Slika 2 Šolski okoliš POŠ Kalobje
 3. Slika 3 Avtobusni prevoz mimo Šolskega centra Šentjur v Grobelno
 4. Slika 4 Avtobusni prevoz skozi Črnolico v Grobelno
 5. Slika 5 Avtobusni prevoz v Osredek
 6. Slika 6 Prevoz s kombijem na Resevno in Krajnčico
 7. Slika 7 Proga skozi Jakob na Kalobje s kombijem
 8. Slika 8 Proga na Kalobje skozi Kostrivnico na Kalobje.
 9. Slika 9 Postajališče pri hiši Strašek.
 10. Slika 10 Ni pločnika pri Tegometalu
 11. Slika 11 Na sliki je označeno, kje sta prehoda za pešce.

1. Otroci v prometu

Otroci OŠ Hruševec Šentjur in POŠ Kalobje so v promet vključeni kot pešci, kot sopotniki v osebnih avtomobilih, kot potniki v avtobusu (pogodbeni, delno tudi redni) ali kombiju, nekateri pa v toplejših mesecih uporabljajo tudi kolo.

• število učencev šole v letu 2017/18 je 409

• število učencev, ki v šolo prihajajo s šolskim prevozom 176 avtobus, 60 kombi

• šolske prevoze izvaja Avtobusno podjetje Izletnik Celje

• šola ima kolesarnico, ki ni pokrita

• šola ima dve parkirišči za osebna vozila. Eno parkirišče je odprto na dveh straneh in skozi to parkirišče vozijo tudi avtobusi. Drugo parkirišče ima samo en uvoz in izvoz na istem mestu

2. Šolski okoliš

Šolski okoliš OŠ Hruševec je določen z aktom o ustanovitvi.

V območje matične šole sodijo naslednje vasi oz. zaselki: OŠ Hruševec Šentjur (matična šola) Bezovje pri Šentjurju (23-36), Črnolica (26,26a,27,28,38),Grobelno (100-165), Hruševec (37-44),Jakob pri Šentjurju (1-2 6), Krajnčiča (1-50), Osredek (1-13,15,15a,16,18-22), Rifnik (l-30,32-47a), Sotensko pod Kalobjem (l-9a), Stopče (1-54), Šentjur: Cankarjeva ulica (1-21), Cesta Kozjanskega odreda (24-132), Cesta Leona Dobrotinška (9-30), Cesta na Brdo (1-18,21,23,25,27,31), Cesta na grad (1-12), Cesta na Rifnik (1-15,17), Cesta pod Ritnikom (1- 21,27), Cvetna ulica (1-9,11,13,15,17,19, 24, 26, 28, 30,32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,46, 48), Črnoliška ul ica (1 - 25), Delavska ulica (1,3-7), Gajstova pot (1-36), Goriška ulica (1-12,19), Jerinova ulica (2-11), Lahova ulica (2,4,6), Lepa pot (6-15), Leskovškova ulica (1-8), Maistrova ulica (1-10,12), Pod gozdom (1-8,10), Pod Resevno (1-13), Poljska ulica (1-10,12,14,22), Prijateljeva ulica(1-16,18,20,22), Romihova ulica(2-7,9,10),Sončna ulica (1-13),Tartinijeva ulica(1), Ulica Franja Malgaja(1-60),Ulica Franja Žagarja (1-5,6,8,10,12),Ulica II. Bataljona (l-12a,14-20,22,24,26),Vrtna ulica (1,2,4,6,8),Šibenik(l-19,22-40),Tratna pri Grobelnem (1-31,45-47),Vodruž (l-41b)

Slika 1 Šolski okoliš OŠ Hruševec Šentjur

 

V območje podružnične šole Kalobje sodijo naselja: 

Kalobje. Spodnja Kostrivnica, Podlešje, Planinca, Jazbin Vrh, Trno, Trška gorca. Vodice pri Kalobju.

Slika 2 Šolski okoliš POŠ Kalobje 

 

3. Organiziran šolski prevoz

Osnovna šola je oblikovala seznam učencev, ki so opravičeni do brezplačnega organiziranega prevoza (avtobus, kombi) in ga uskladila z ObčinoŠentjur.

 

Prometni varnosti, kulturi odnosov pri vstopu in izstopu na avtobus oz. kombi v septembru namenimo čas na razrednih urah, uvodnih roditeljskih sestankih. Na uvodnih sestankih za prvošolce je prisoten tudi policist PP Šentjur. Na ogled je tudi razstava Varno na poti v šolo v avli šole.

 

Pri prihodu in odhodu avtobusovs šolskega dvorišča morajo učenci upoštevati navodila dežurnega učitelja.

 

Pri vstopu na avtobus je potnikdolžan pokazati vozniku kresničko. Kresnička jeveljavna vdneh šolskega pouka. O morebitni izgubljeni oziroma odtujeni kresnički je imetnik dolžan obvestiti tajništvo šole.

 

Potnik ne sme onesnažiti vozila namenoma ali iz malomarnosti. V tem primeru je dolžan povrniti škodo za čiščenje. Potnikje dolžan povrniti škodo, če jo je na avtobusu ali kombiju povzročil namenoma.

 

Zaradi varnosti je hoja vavtobusu med vožnjo prepovedana, potniki morajo biti pripeti z varnostnim pasom.

 

Pri vstopanju v avtobus mora potnik zagotoviti varen vstop sebi in ostalim potnikom. Pri tem je nedopustno kakršnokoli neprimerno besedno ali fizično nasilje nad ostalimi potniki ali voznikom.

 

Vozači pred in po pouku ne smejo zapuščati šolskega prostora, upoštevati morajo navodila, ki so podrobno opisana v Hišnem redu OŠ.

 

Prometna varnost je vezana na obstoječe prometnice:

Za smer Grobelno

Ulica Franja Malgaja, Cesta Leona Dobrotinška. Cesta Kozjanskega odreda, Črnolica, Tratna pri Gorbelnem, Grobelno, Regionalna cesta Šmarjepri Jelšah Šentjur cesta 107, Stopče, Cesta na Kmetijsko šolo.

 

Slika 3 Avtobusni prevoz mimo Šolskega centra Šentjur v Grobelno

Slika 4 Avtobusni prevoz skozi Črnolico v Grobelno

 

Za učence iz smeri: Osredek, vozi avtobus po cesti:Ulica Franja Malgaja, Cesta Leona Dobrotinška, Šibenik, Jakob pri Šentjurju Osredek. 

Slika 5 Avtobusni prevoz v Osredek

Za smer Rifnik Krajnčica vozi Kombi na Brde in na Rifnik. 

Slika 6 Prevoz s kombijem na Resevno in Krajnčico

Prevoz s kombijem na progi Kalobje Hruševec

Slika 7 Proga skozi Jakob na Kalobje s kombijem.

Slika 8 Proga na Kalobje skozi Kostrivnico na Kalobje. 

4. Nevarne prometne točke

najbolj kritična mesta na šolskih poteh so:

• križišče: Ulica Franja Malgaja-Cankarjeva ulica (kolesarska steza nima nadaljevanja v Gajstovo ulico, še več, sploh iz kolesarske steze in ni izvoza)

• križišče: Ulica Franja Malgaja-Cesta Leona Dobrotinška (velike hitrosti vozil, ki prihajajo iz smeri Kalobja) Tu je bil predviden semafor oz cestne ovire, vendar ni bilo izvedeno

• križišča Vrtne ulice in Majstrove ulice  z Ulico II. bataljona so nepregledna (ogledala) hitrosti prevelike. Starši so letos poleti že zbirali podpise, vendar jih še nisem dobil.

• Ulica Franja Malgaja od križišča z Ulico II. bataljona proti čistilni napravi (ni pločnika, cesta je ozka. Ker je ta cesta pri krajanih priljubljena bližnjica za Celje, so hitrosti dostikrat višje od dovoljenih. Cesta je namenjena za potrebe čistilne naprava in tja vozijo težka tovorna vozila, sesta je pa široka samo za eno tako vozilo.)

• Celotna cesta v Jakob in proti Kalobju (ni pločnika, cesta je ozka, vozniki vozijo neprilagojeno za to cesto)ni urejenih postajališč.

• V Grobelnem Cesta Grobelno Črnolica pri hiši Strašek je potrebno postajališče. 

Slika 9 Postajališče pri hiši Strašek.

Ni pločnika pri Tegometalu (cca 150m)

Slika 10 Ni pločnika pri Tegometalu

• Ulica Franja Malgaja ima na eni strani kolesarsko stezo, na drugi pa pločnik za pešce. Na razdalji 600m ni nobenega prehoda čez cesto do pločnika, kljub temu, da je na strani ceste, kjer je kolesarska steza, kar nekaj hiš. 

Slika 11 Na sliki je označeno, kje sta prehoda za pešce.

Na podružnični šoli Kalobje ni nikjer kolesarskih stez in pločnikov, ampak so običajne lokalne ceste. Potrebna bi bila postajališča za šolski avtobus, ker sedaj otroke pobiramo kar za cesto na dogovorjenih lokacijah.

 

Najnujnejši ukrepi za izboljšanje stanja šolskih poti (izgradnje pločnikov in kolesarskih stez, kjer jih še ni, postajališča za šolske avtobuse in prehodi za pešce pri postajališčih za šolske avtobuse)

Parkirne površine za starše in obiskovalce 

Parkirne površine so bile zadostne, dokler ni bil zgrajen vrtec s šestimi enotami in uprava, ki nima dodatnih parkirišč. Zato delavci in starši parkirajo na parkiriščih, ki so bili zgrajeni za delavce šole in starše šoloobveznih otrok. Težava nastopi, ko ima vrtec sestanke in konference in pride 130 zaposlenih na aktivnosti v Vrtec.

Manjše parkirišče v glavnem uporabljajo zaposleni, ki so seznanjeni z nevarnostjo parkiranja pred šolo. Starše stalno usmerjamo na veliko krožno parkirišče, ki je preglednejše. Žal ni uspeha in starši še vedno dovažajo učence na malo parkirišče, kjer obstaja nevarnost nesreč.

5. Ukrepi in dejavnosti za varnost učencev

Šola skrbi za izobraževanje ter osveščanje otrok za prometno varnost. V ta namen izvajamo na šoli določene akcije:

 • varna pot v šolo v prvem tednu pouka,
 • nošenje rumenih rutic za učence 1. in 2. razreda,
 • obisk policista od 1. do 5. razreda,
 • prometna varnost preko izbranih vsebin pri pouku,
 • prometno tekmovanje za kolesarje,
 • kolesarski izpit za učence 5. razredov,
 • sodelovanje s Svetom za preventivo v cestnem prometu,
 • plakatne in napisne akcije na šoli.

 

6. Dejavnosti izven šole

Šola za dejavnosti, ki potekajo izven okolice šole, naroči avtobusni prevoz pri avtobusnem ponudniku, ki poskrbi in zagotovi varno prevozno sredstvo, ki ustreza prometno varnostnim predpisom. Vodja dejavnosti izdela ustrezen varnostni načrt, ki ga pred začetkom poteka dejavnosti pregleda in potrdi ravnateljica šole. 

Načrt dejavnosti mora vsebovati:

 • namen in potek dejavnosti,
 • opis relacije s časi in načini odhodov, prihodov in morebitnih nastanitev,
 • poimenski seznam udeležencev - učencev in spremljevalcev,
 • ukrepe za varno izvedbo dejavnosti,
 • seznanitev staršev (pisna obvestila, soglasja),
 • pripravo učencev in njihove obveznosti,
 • pravila obnašanja,
 • način plačila. 

 

7. Odgovornost

Na spletni strani predstavimo prometno varnostni načrt šole. 

Razredniki z učenci razredne stopnje v okviru učnega sprehoda prehodijo varno pot v okolici šole in pregledajo prometno varnostni načrt šole. Na predmetni stopnji pa razredniki učencem le tega predstavijo na razrednih urah v mesecu septembru, učenci si ga organizirano ogledajo tudi v avli šole in s pomočjo fotografij, video posnetkov spregovorijo o nevarnih mestih.  

Učence opozorimo na obvezno pravilno nošenje kresničke ob slabi vidljivosti in mraku. 

Učence na ekskurzijah navajamo na primerno ravnanje v avtobusu in ostalih prometnih sredstvih. 

Ob zaključku šolskega leta učence opozorimo na nevarnosti v poletnih mesecih, ko se poveča možnost uporabe koles in motornih koles. 

S prometno varnostnim načrtom ne prenašamo odgovornosti v prometu na šolo in njene delavce, ampak je varnost otrok v prometu še vedno tudi del starševske odgovornosti. 

Učenci, starši ali krajani sporočajo pripombe ali pobude vezane na prometno varnost učencev razrednikom oz. vodstvu šole. Pereče in aktualne probleme v zvezi s tem obravnavamo na svetu staršev oz. svetu zavoda. 

Popravke oz. rešitve, ki zagotavljajo večjo varnost otrok na poti v šolo in iz nje, sproti vnašamo v  prometno-varnostni načrt šole. S spremembami seznanjamo starše in učence (na razrednih urah, na spletni strani šole). 

 

8. Priloge 

9. Pešci in varna hoja 

(Vir: www.policija.si; 24. 8. 2013)

Pešci kot udeleženci v cestnem prometu spadajo med najbolj ogrožene prometne udeležence. Pogosto so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (vožnja z neprilagojeno hitrostjo, vožnja pod vplivom alkohola, vožnja preblizu desnemu robu vozišča, neočiščena ali zarošena stekla na vozilu ipd.).

Zanemariti pa ne smemo niti nesreč, ki se zgodijo zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev. Zlasti starejši in otroci so pogosto žrtve prometnih nesreč zaradi kršitev predpisov ali napak, ki jih storijo sami. 

Nasveti za varnejšo udeležbo pešcev v prometu

Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev.

Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev in voznikov koles s pomožnim motorjem.

Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na njem, prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo hoditi pešci po vozišču tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske steze. Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje.

Izjemoma lahko pešci hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje, kjer je to zanje varneje (nepregledni ovinek, ovira na vozišču ipd.).

Pešec, ki potiska enosledno vozilo, ročni voziček ali drugo prevozno sredstvo in organizirana skupina pešcev, mora v primeru iz četrtega odstavka tega člena hoditi ob desnem robu vozišča v smeri hoje. Pešec, ki potiska ob sebi enosledno vozilo, ga mora voditi na svoji levi strani. Določba velja tudi za osebo, ki se vozi v invalidskem vozičku.

Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od njega manj kot 100 metrov. Pešec ne sme prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni vozišči fizično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta.

Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po najkrajši poti. Preden stopi na vozišče, se mora prepričati, če to lahko varno stori.

Pešec, ki vleče ali potiska po vozišču ročni voziček ali se vozi po vozišču v invalidskem vozičku, mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti na vozičku prižgano najmanj eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo, pritrjeno na levi strani, ki mora biti vidna od spredaj in zadaj. Svetloba svetilke ne sme slepiti drugih udeležencev v cestnem prometu.

Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti, po vozišču ali tik ob njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, svetilko, ki oddaja belo svetlobo, ki je vidna s sprednje in zadnje strani, ali odsevnik.

Organizirana skupina pešcev, ki hodi ponoči zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju po vozišču, mora uporabljati na začetku in na koncu skupine najmanj po eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Svetilke morajo biti nameščene tako, da jih lahko drugi udeleženci v cestnem prometu pravočasno opazijo.

Predvidevajte ravnanja drugih udeležencev v prometu.

 

10. Nasveti za voznike

Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost.

Hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve.

Na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci (pred šolami, v naseljih), vozite še posebej previdno. 

Izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

Ponedeljek 29. Junij Ponedeljek
Torek 30. Junij Torek
Sreda 1. Julij Sreda
Četrtek 2. Julij Četrtek
Petek 3. Julij Petek
Sobota 4. Julij Sobota
Nedelja 5. Julij Nedelja

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Osnovna šola Hruševec Šentjur